ˆ

Informacje o środowisku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-11 15:24:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego     z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2018r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2018r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

Historyczne Zanieczyszczenie Powierzchni Ziemi

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-08 08:09:28

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązująca od 5 września 2014 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadziła do ustawy nowe pojęcie: historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi– rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem30 kwietnia 2007 r., ale także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi spowodowaną emisją lub zdarzeniem, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkódw środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy użyciu systemu teleinformatycznego. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Znaczącą rolę w zakresie identyfikacji oraz sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi pełni starosta.Zgodnie z przepisami art. 101c ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy, kto stwierdzi potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.
Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).
Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl lub na adres e-mailowy: .

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-14 14:37:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 14 lutego 2017 r.                          
 
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji  
 
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2017r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2017r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego. 
        

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w 2017 r z Nadleśnictwa Trzciel

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-12-07 12:22:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w 2017 r z Nadleśnictwa Trzciel

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Zofia Pacholak - Laskowska Data wytworzenia informacji: 2016-12-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Zofia Pacholak - Laskowska Data wprowadzenia do BIP 2016-12-07 12:22:36
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2016-12-07 12:25:33
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2016-12-07 12:26:13
Artykuł był wyświetlony: 1953 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-11-30 11:11:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 27 listopada 2015 r.
RŚ.6222.2.2015
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
Starosta Nowotomyski działając na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2014r., poz. 1232 ze zmianami) w związku z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Nordzucker Polska S.A. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Nordzucker Polska S.A. przez Starostę Nowotomyskiego decyzją z dnia 28 czerwca 2006r. nr RŚ. 7644-1/2005 zmienionego decyzjami RŚ. 7644-2/2007 z dnia 29 maja 2007r., RŚ.6222.1.2012 z dnia 12 listopada 2012r. i RŚ.6222.1.2014 z dnia 5 grudnia 2014r. na prowadzenie instalacji do produkcji cukru z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej 300 ton wyrobów gotowych na dobę i instalacji do spalania paliw o mocy ponad 50 MWt.
W postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz do składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, (kancelaria ogólna).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Nowotomyski.
Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl pok. 58

OGŁOSZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2014-01-02 10:11:41

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-04-08 12:46:03

Informacje o środowisku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-20 08:50:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski, zgodnie z zapisem art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektów „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów Niepaństwowych” położonych na terenie wsi Nowa Wieś i Nowa Wieś Zbąska. W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z wyżej wymienionymi projektami oraz składania uwag i wniosków w ciągu 21 dni od udostępniania nin. informacji w siedzibie tut. organu, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Postanowienie Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-12 12:54:16

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-05-10 11:27:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Firmy, które na terenie Powiatu Nowotomyskiego świadczą usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw są obowiązane - na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.145) - do dnia 31 grudnia 2010r. uzyskać od Marszałka Województwa decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niezależnie od daty oznaczonej na decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe. Wnioski w ww. sprawach należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departamencie Środowiska na Placu Wolności 18, 61-739 Poznań.

Decyzje Marszałka zastąpią decyzje wydane przez Starostę Nowotomyskiego zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przyjęte przez Starostę informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dokumenty wydane przez Starostę tracą moc z końcem 2010 roku niezależnie od daty ważności określonej w decyzjach.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu