ˆ

Informacje o środowisku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje o środowisku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-11-20 08:50:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski, zgodnie z zapisem art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektów „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów Niepaństwowych” położonych na terenie wsi Nowa Wieś i Nowa Wieś Zbąska. W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z wyżej wymienionymi projektami oraz składania uwag i wniosków w ciągu 21 dni od udostępniania nin. informacji w siedzibie tut. organu, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Postanowienie Regionalnego Inspektora Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-12 12:54:16

INFORMACJA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2010-05-10 11:27:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Firmy, które na terenie Powiatu Nowotomyskiego świadczą usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw są obowiązane - na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.145) - do dnia 31 grudnia 2010r. uzyskać od Marszałka Województwa decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niezależnie od daty oznaczonej na decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe. Wnioski w ww. sprawach należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departamencie Środowiska na Placu Wolności 18, 61-739 Poznań.

Decyzje Marszałka zastąpią decyzje wydane przez Starostę Nowotomyskiego zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przyjęte przez Starostę informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dokumenty wydane przez Starostę tracą moc z końcem 2010 roku niezależnie od daty ważności określonej w decyzjach.

Informacja o środowisku

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2006-12-06 09:52:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

PUBLICZNIE  DOSTĘPNY  WYKAZ  DANYCH  INFORMACJA  O  ŚRODOWISKU
 
Karty typu A
 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego

Karty typu B
 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne

Karty typu C
 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

Karty typu D
 • Polityki, strategie, plany lub programy

Karty typu E
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

Karty typu F
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii

Karty typu G
 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

Karty typu H
 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Karty typu I
 • Inne dokumentyWyszukiwanie kart informacyjnych

Podstawowe informacje o Wykazie

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu