ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-12 10:52:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna Pomoc Prawna
w Powiecie Nowotomyskim w 2018r.
 
 
LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW
1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;
 • wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów.
 
2. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Opalenicy, zlokalizowany w budynku ośrodka zdrowia, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, Opalenica.
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
 • poniedziałek-wtorek        9.00-13.00
 • środa                             13.00-17.00
 • czwartek                       15.30-19.30
 • piątek                             11.00-15.00
W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych.
3. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, w której nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez organizacje pozarządowe:
 
Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Bolewice (Gmina Miedzichowo), Lwówek, Zbąszyń
 • poniedziałek   11.00-15.00 Bolewice, ul. Szkolna 4 (Fundacja Granma)
 • wtorek            12.30-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a (Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”)*,
 • środa               8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 (Fundacja Granma),
 • czwartek        12.30-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a (Stowarzyszenie Inicjatyw  Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”)*,
 • piątek              8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2 (Fundacja Granma).
 
 
 
*zmiana w okresie od 10.07.2018-31.08.2018r.
 
 
Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej
 
1.  Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
2.  Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
 
UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
 
2.  Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
3) ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
7) ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.
3.  Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
4.  Osobie uprawnionej, o której mowa w ust. 1 pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania na podstawie ust. 1 pkt 1-6 i 8, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 i 7.
4a.  Nieodpłatna pomoc prawna dla osób, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest udzielana w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
5.  Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 i 4, osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 
 
 
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.).
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Bajor Data wytworzenia informacji: 2018-07-12 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Bajor Data wprowadzenia do BIP 2018-07-12 10:52:29
Wprowadził informację do BIP: Piotr Dakowski Data udostępnienia informacji: 2018-07-12 10:52:33
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Dakowski Data ostatniej zmiany: 2018-07-12 10:54:30
Artykuł był wyświetlony: 24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-29 12:44:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr 295/AK/2017 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie wyboru oferty na realizację zadania publicznego "Powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Bajor Data wytworzenia informacji: 2017-11-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Bajor Data wprowadzenia do BIP 2017-11-29 12:44:46
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-11-29 12:45:24
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 12:45:24
Artykuł był wyświetlony: 777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2017r. LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-05 13:09:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2017r.

INFORMACJA dot. zmiany lokalizacji Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Tomyślu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-08-24 10:22:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA
dot. zmiany lokalizacji Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
w Nowym Tomyślu
 
Z dniem 1 września 2016r. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Nowym Tomyślu zlokalizowany w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu przeniesiony zostanie do Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2 (pok. nr 8).
 
Godziny otwarcia punktu pozostają bez zmian, tj.:
poniedziałek 7.30-11.30
wtorek 11.30-15.30
środa 7.30-11.30
czwartek 11.30-15.30
piątek 7.30-11.30

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Bajor Data wytworzenia informacji: 2016-08-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Bajor Data wprowadzenia do BIP 2016-08-24 10:22:13
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2016-08-24 10:22:29
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2016-08-24 10:22:28
Artykuł był wyświetlony: 2331 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2016 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-23 09:26:06

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Nowotomyskim w 2016r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Chwalisz-Burzyńska Data wytworzenia informacji: 2015-12-23 09:26:06
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Chwalisz-Burzyńska Data wprowadzenia do BIP 2015-12-23 09:26:06
Wprowadził informację do BIP: Magdalena Chwalisz-Burzyńska Data udostępnienia informacji: 2015-12-23 09:28:02
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2016-09-01 14:38:56
Artykuł był wyświetlony: 3141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu