ˆ

Komisja Konkursowa - II edycja Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komisja Konkursowa - II edycja Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej i opiniującej oferty złożone w ramach II edycji ogłoszonego otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego z dziedziny działalności na rzecz dzieci i młodzieży, pod nazwą „Realizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z publicznych placówek oświatowych z terenu Powiatu Nowotomyskiego”.
 
Komisja Konkursowa - II edycja Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok