ˆ

Komisja konkursowa - Otwartego konkursu ofert na 2018 rok

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Protokół z prac Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2018 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

Protokół z prac Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2018 rok

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach Komisji konkursowej powoływanej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych
Powiatu Nowotomyskiego w 2018 roku.