ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, znak: PO.ZUZ.4.4210.7.3.2024.KS, z dnia 22.02.2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

PZ.ZUZ.4210.7.3.2024.KS                                                                                                                                             Poznań, dnia 22 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3, 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz.1478 ze zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu ul. Szewska 1, 61-760 Poznań na wniosek złożony przez Zarządu Powiatu Nowotomyskiego wszczął postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:
– rowów otwartych;
2. przebudowę urządzeń wodnych rowów poprzez:
– ich regulację oraz częściowe przekształcenie na drenaż francuski;
– wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej;
– wykonanie wylotów z przykanalików
– wykonanie wylotów rowów krytych;
– likwidację odcinków rowów
– wykonanie przepustów
– likwidację przepustów
3. usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte
systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu inwestycji za pomocą projektowanych wylotów,
przykanalików oraz wylotów z rowów krytych do urządzeń wodnych rowów;

w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2709P Opalenica Lwówek.

Dodatkowo, z uwagi na konieczność wyczerpującego zebrania oraz rozpatrzenia całego materiału dowodowego w toku postepowania, jak również zapewnienie stronom możliwości czynnego udziału w postepowaniu – wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 26 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jeśli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub poprzez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej –art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie strona postepowania może składać ,
w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia ,
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1,
61-760 Poznań, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod nr tel. 61 85 08 422,
od pn.-pt. w godzinach od 800-1500.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

obwieszczenie o wydanym postanowieniu Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 15 lutego 2021 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.903m2020.KL sprostowanej postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r. znak: PO.ZUZ.4210.903.m.6.2020.K, oraz sprostowanej postanowieniem z dnia 20 stycznia 2022 r. znak: PO.ZUZ.4210.903.m.8.2020.KL udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, przebudowe urządzeń wodnych, likwidacje urządzeń wodnych usługę wodną obręb Posadowo, Konin, Pniewy Zamek, w związku z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi karajowej nr 92 na odcinku Bolewice - Pniewy...."

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu decyzji dzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do poboru wód podziemnych w postaci studni wraz z pompą ciągnikową z koszem ssawnym w granicach działki nr ewid. 115 obręb Uścięcice, gm. Opalenica,  usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia j.w., szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych, a także potrzeby działalności rolniczej, wykonanie urządzenia melioracji wodnych w postaci systemu nawodnienia ciśnieniowego , tj. deszczowni szpulowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. o wydaniu decyzji poprzez publiczne obwieszczenie - udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie urządzenia wodnego,
  2. usługę wodną,
  3. szczególne korzystanie z wód,
  4. oraz na wykonanie urządzenia melioracji wodnej - obręb Bolewice, gm. Miedzichowo.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - studni wraz z pompą głębinową oraz armaturą czerpalną na działce nr ewid. 243/3 obręb Porazyn, gm. Opalenica,  usługę wodną obejmujące pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw rolnych oraz wykonanie urządzenia melioracji wodnych - systemu nawodnienia ciśnieniowego.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - pompy głębinowej z armaturą czerpalną na działce nr ewid. 173/3 obręb Troszczyn, gm. Opalenica,  usługę wodną obejmujące pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych a także potrzeby działalności rolniczej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji  z dnia 24 listopada 2021 r. znak: PO.ZUZ.4.4211.991m.2020.WG/HŁ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), jak również art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), ogłasza, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10 listopada 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.1007m.2020.WG – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych – studni S1, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o nr 406 obręb Łagwy, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia jw., szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę w zakresie nawadniania gruntów lub upraw na działkach ewidencyjnych o nr 392, 396, 406, 453, 454 obręb Łagwy, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnienia ciśnieniowego, w granicach działek jw.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą, na: wykonanie urządzenia wodnego - pompy głębinowej z armaturą czerpalną na działce nr ewid. 173/3 obręb Troszczyn, gm. Opalenica,  usługę wodną obejmujące pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych a także potrzeby działalności rolniczej oraz wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2015 r. znak: RŚ.6341.2.2015

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
o podaniu do publicznej wiadomości o zgromadzeniu dowodów i materiałów oraz  w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, w tym: likwiadacja mostów oraz budowa nowych mostów nad rzekami Mogilnicą i Mogilnicą Wschodnią, wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych do wód płynących, a także usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych do rzek z obiektów mostowych i odcinków drogi powiatowej w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P wraz z obiektami"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA
POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowaniŚ administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o zmianie terminu zakończenia postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), zawiadamia strony postępowania, że został wyznaczony nowy termin zakończenia postępowania – do dnia 6 września 2021 r. – w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych – studni S1, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o nr 406 obręb Łagwy, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia jw., szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę w zakresie nawadniania gruntów lub upraw na działkach ewidencyjnych o nr 392, 396, 406, 453, 454 obręb Łagwy, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnienia ciśnieniowego, w granicach działek jw., z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie przez Wnioskodawcę dokumentacji.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), jak również art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S1, na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia jw., na szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę, na wykonanie urządzenia melioracji wodnych w postaci systemu nawodnienia ciśnieniowego, tj. deszczowni szpulowej, w granicach działki nr ewid. 911, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica, powiat nowotomyski.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), ogłasza, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZUZ.4.4210.155.2021.KPR z dnia 6 sierpnia 2021 r., udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni wraz z pompą ciągnikową z koszem ssawnym;
2. wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu nawodnień ciśnieniowych, tj. deszczowni szpulowej wraz z elastycznym rurociągiem przesyłowym;
3. usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia utworów czwartorzędowych za pomocą projektowanej studni;
4. szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
w granicach działek ewid. nr 234, 235, 236, 227, 259, 263, 238/1, 232, 261, 262, 246, 247/2 obręb Troszczyn, gmina Opalenica, powiat nowotomyski.
 
Treść decyzji udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 9 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §  1 w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
na wniosek złożony przez

osobę fizyczną, prowadzącą działalność rolniczą
wszczął postępowanie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
a) wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S1;
b) usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia jw.;
c) szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych, a także na potrzeby działalności rolniczej, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
d) wykonanie urządzenia melioracji wodnych w postaci systemu nawodnienia ciśnieniowego, tj. deszczowni szpulowej, w granicach działek ewid. nr 263, 264, 265, 266, 267, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica, powiat nowotomyski.
 
Dodatkowo, z uwagi na konieczność wyczerpującego zebrania oraz rozpatrzenia całego materiału dowodowego w toku postępowania, jak również zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu - wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 3 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o wyznaczonym terminie zakończenia postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie 10 § 1 w związku z art. 49, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), jak również art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.)

zawiadamia strony postępowania, że został wyznaczony termin zakończenia postępowania
do dnia 11 września 2020 r.,
 
wszczęte na wniosek złożony przez
Gospodarstwo Rolne Łukasz Konieczny

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
  1. wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody - tj. pompy głębinowej z armaturą czerpalną, na działce nr ewid. nr ewid. 273 w miejscowości Troszczyn;
  2. usługę wodną - pobór wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego S1, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 273 w miejscowości Troszczyn;
  3. szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 271, 272, 273, 357/1, 357/2 oraz 354 w miejscowości Troszczyn;
w gminie Opalenica.
 
Z aktami sprawy strony mogq zapoznać się
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzqdzie Zlewni w Poznaniu,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, od pn. do pt. w godzinach urzędowania 800- 1500,
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,

(po uprzednim telefonicznym uzqodnieniu terminu pod nr tel. 61 85 08 438).

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 %1 w związku z art. 49 oraz art. 36 Ei1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), jak również art. 401 ust. 4 w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (ta. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.),

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
na wniosek złożony przez
Gospodarstwo Rolne Łukasz Konieczny

wszczął postępowanie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
I. wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody - tj. pompy głębinowej z armaturą czerpalną, na działce nr ewid. nr ewid. 273 w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica;
ll. usługę wodną - pobór wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego S1, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 273 w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica;
lll. szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 271, 272, 273, 357/1, 357/2 oraz 354 w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica.

Zaznacza się, iż wyznaczono termin załatwienia sprawy do dnia 23 lipca 2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 03.01.20120r. znak: PO.ZUZ.1.421.216.2019.ED przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 03.01.20120r. znak: PO.ZUZ.1.421.216.2019.ED przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska