ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wod Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, znak: PG.ZUZ.4210.97.2024, z dnia 11.06.2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gorzów Wielkopolski, dnia 11.06.2024 r.
PG.ZUZ.4210.97.2024
 
ZAWIADOMIENIE 
O WYDANIU DECYZJI
POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 924),
 
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Poslkich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiadamia,
 
o wydaniu decyzji z dnia 11.06.2024 r., znak: PG.ZUZ.4210.97.2024, dla Operatora GazociągówPrzesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa, w której udzielono pozwoleń wodnoprawnych na:
 1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – metodą przewiertu sterowanego HDD, projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV w rurze osłonowej DN160, pod dnem cieku Dopływ z jez. Linie, na działce o numerze ewidencyjnym 438, obręb Linie, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.
 2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – metodą przewiertu sterowanego HDD, projektowanej linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia SN 15 kV w rurze osłonowej DN160, pod dnem cieku Dopływ spod Chudobczyc, na działce o numerze ewidencyjnym 64, obręb Chudobczyce, gmina Kwilcz, powiat międzychodzki, województwo wielkopolskie,
w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa Tłoczni Gazu Lwówek”.
 
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25A, 66 – 400 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 411, w godz. 800 – 1430, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 725 61 41

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                                                                 Gorzów Wielkopolski, dnia 20.05.2024 r.
PG.ZUZ.4210.113.2024

Z A W I A D O M I E N I E
O  W S Z C Z Ę C I U  P O S T Ę P O W A N I A  A D M I N I S T R A C Y J N E G O
P O P R Z E Z  P U B L I C Z N E  O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 924),

D y r e k t o r  Z a r z ą d u  Z l e w n i  W ó d  P o l s k i c h  w  G o r z o w i e  W i e l k o p o l s k i m
z a w i a d a m i a

że na wniosek z dnia 09.04.2024 r., znak: KW/RP4066/24/000004 (data wpływu: 11.04.2024 r.), uzupełniony korespondencją z dnia 06.05.2024 r., znak: KW RP4066/24/000582 (data wpływu: 08.05.2024 r.) oraz pismem z dnia 13.05.2024 r., znak: KW/RP4066/24/000595 (data wpływu: 15.05.2024 r.), Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02 – 337 Warszawa, działającej przez Pełnomocników Panią Annę Wałowską oraz Panią Marzenę Wichłacz, reprezentujących PGNiG GAZOPROJEKT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53 – 611 Wrocław, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na:
1. likwidację urządzenia wodnego - odcinka rowu o długości ok. 230,0 m na działce o nr ewid. 124 obręb: Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie,
2. likwidację odcinka urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego oznaczonego CW-H-4 o długości ok. 360,0 m na działkach o nr ewid. 103, 104, 105, 106/1 obręb: Zębowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie wraz z obiektami funkcjonalnie związanymi, tj. przepustem nr 1 (przepust betonowy DN400 ,o dł. ok. 5,1 m, rzędna wlotu 88,19 m n.p.m, rzędna wylotu 88,23 m n.p.p.m) i przepustem nr 2 (przepust betonowy DN400, o dł. ok. 5,2 m, rzędna wlotu 87.63 rzędna wylotu 87,59 m n.p.m.),
3. przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego oznaczonego CW-H-4, polegającą na ułożeniu w rowie rury Ø300 PVC-U o długości ok. 12,0 m zakończonej wylotem wód na działce o nr ewid. 106/1, obręb Zębowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie,
4. wykonanie urządzenia wodnego - drenażu opaskowego wykonanego z rur drenarskich karbowanych PVC-U DN160 na działkach o nr ewid. 102/10, 102/15, 103, 104, 105, 106/1, 124, 125/2, obręb Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie,
5. usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego oznaczonego CW-H-4, za pośrednictwem projektowanego wylotu Ø300 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 106/1 obręb: Zębowo, gmina Lwówek, wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z połaci dachowych, dróg i chodników w ilości:

Qmax s = 0,3259 m3/s
Qśr. rok = 10120,0 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista - 2,2 ha
Powierzchnia zredukowana - 1,84 ha

6. szczególne korzystanie z wód obejmujące odwadnianie gruntów poprzez odprowadzanie wód gruntowych poprzez drenaż opaskowy do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego oznaczonego CW-H-4 zlokalizowanego na działce o nr ewid. 106/1, obręb Zębowo, gmina Lwówek, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, w ilości:

Qmax s = 0,002 m3/s
Qśr. rok = 9618,0 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista = 3,4 ha
Powierzchnia zredukowana = 3,4 ha

na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Budowa Tłoczni Gazu Lwówek”.

Jednocześnie, na podstawie art. 10 § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag przed wydaniem decyzji, w terminie 14 dni licząc od daty wpisanej poniżej.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą przy ul. Walczaka 25A, 66 – 400 Gorzów Wlkp., piętro IV, pok. nr 411, w godz. 800 – 1430, po uprzednim telefonicznym lun emaliowym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 95 725 61 41 lub .
 
Po upływie opisanego powyżej terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, znak: PO.ZUZ.4210.184.4.2024.MD, z dnia 20.05.2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

PZ.ZUZ.4210.184.4.2024.MD                                                                                                                                                  Poznań, dnia 20 maja 2024 r.

OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), obwieszcza, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Poznaniu z dnia 20 maja 2024 r., znak: PO.ZUZ.4210.184.2024.MD, udzielająca na rzecz osoby fizycznej, prowadzącej gospodarstwo rolne, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 1 na działce ewidencyjnej nr 392/2, obręb Wojnowice, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie;
2. usługi wodne w zakresie poboru wód podziemnych, tj. pobór wód podziemnych z utworów piętra czwartorzędowego z ujęcia jw.;
3. szczególne korzystanie z wód obejmujące nawadnianie gruntów i upraw w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę, na ww. działce ewidencyjnej;
4. wykonanie urządzenia melioracji wodnych, tj. systemu nawodnienia ciśnieniowego - deszczowni szpulowej w granicach działki jw.;

Treść decyzji udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 21 maja 2024 r.

Z decyzją strony mogą zapoznać się
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Poznaniu,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, od pn. do pt. w godzinach urzędowania 8:00 – 15:00,
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,
po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 85 08 424.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, znak: PO.ZUZ.1.4210.232.2023.MK, z dnia 15.05.2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
p.o. z-ca dyrektora Krzysztof Cisek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-22 12:48:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Klaudia Kałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-22 12:49:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-22 12:49:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
84 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu


                                                                                                                                                                                          Gorzów Wlkp., dnia 10.04.2024 r.
PG.ZUZ.4210.54.2024

Z A W I A D O M I E N I E
O  W Y D A N I U  D E C Y Z J I
P O P R Z E Z  P U B L I C Z N E  O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 401 ust. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.),

D y r e k t o r  Z a r z ą d u  Z l e w n i  W ó d  P o l s k i c h  w  G o r z o w i e  W i e l k o p o l s k i m
z a w i a d a m i a ,

o wydaniu decyzji z dnia 10.04.2024 r. znak: PG.ZUZ.4210.54.2024 na rzecz PrzedsiębiorstwaEnergetyki Cieplnej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o., ul. Komunalna 26, 64-300 Nowy Tomyśl,w której udzielił pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, polegającą na odprowadzaniu do urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego RSz-J-1 wód opadowych lub roztopowych, ujętych w zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, za pośrednictwem wylotu o wym. 0,5 x 0,8 m usytuowanego w skarpie rowu, pochodzących z istniejących powierzchni utwardzonych i dachowych kotłowni rejonowej zlokalizowanej przy ul. Komunalnej w Nowym Tomyślu, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 1737, 1740 obręb: Nowy Tomyśl, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, w ilości:

Q max.s = 0,020 m3/s,
Q śr.rok = 756,6 m3/rok.
Powierzchnia rzeczywista: 0,1379 ha,
Powierzchnia zredukowana: 0,1261 ha.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Walczaka 25A, 66-400 Gorzów Wlkp., w Dziale Zgód Wodnoprawnych, piętro IV, pok. nr 411, w godz. 800 -1430, po uprzednim telefonicznym lub emaliowym uzgodnieniu terminu ( ; tel. 95 725 61 41)

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, znak: PO.ZUZ.4210.7.5.2024.KS, z dnia 21.03.2024 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

PO.ZUZ.4210.7.5.2024.KS                                                                                                                                                    Poznań, dnia 21 marca 2024 r.

OBWIESZCZENIE
o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 3, ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.),

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI,

że postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych tj.: rowów otwartych;
2. przebudowę urządzeń wodnych rowów poprzez: ich regulację oraz częściowe przekształcenie na drenaż francuski; wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej; wykonanie wylotów z przykanalików; wykonanie wylotów rowów krytych; likwidację odcinków rowów; wykonanie przepustów; likwidację przepustów
3. usługę wodną – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, pochodzących z terenu inwestycji za pomocą projektowanych wylotów, przykanalików oraz wylotów z rowów krytych do urządzeń wodnych rowów;
 
w ramach inwestycji polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2709P Opalenica Lwówek,
nie może być załatwione w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z koniecznością wyczerpującego zebrania jak i również rozpatrzenia całego materiału dowodowego oraz skomplikowany charakter sprawy.

Wobec powyższego, wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 23 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego Stronie w przypadkach niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, jak również w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 oraz, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, służy prawo wniesienia ponaglenia, które wnosi się do organu wyższego stopnia (Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu) za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie (Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu). Ponaglenie zawiera uzasadnienie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej – art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wnioski i uwagi w powyższej sprawie strona postępowania może składać,
w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia,
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Poznaniu, ul. Szewska 1,
61-760 Poznań, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 61 85 08 422,
od pn. do pt. w godzinach urzędowania 8:00 – 15:00.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

obwieszczenie o wydanym postanowieniu Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 15 lutego 2021 r. znak: PO.ZUZ.4.4210.903m2020.KL sprostowanej postanowieniem z dnia 2 marca 2021 r. znak: PO.ZUZ.4210.903.m.6.2020.K, oraz sprostowanej postanowieniem z dnia 20 stycznia 2022 r. znak: PO.ZUZ.4210.903.m.8.2020.KL udzielającej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzeń wodnych, przebudowe urządzeń wodnych, likwidacje urządzeń wodnych usługę wodną obręb Posadowo, Konin, Pniewy Zamek, w związku z inwestycją pn. "Rozbudowa drogi karajowej nr 92 na odcinku Bolewice - Pniewy...."

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu decyzji dzielajacej pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - obiektu służącego do poboru wód podziemnych w postaci studni wraz z pompą ciągnikową z koszem ssawnym w granicach działki nr ewid. 115 obręb Uścięcice, gm. Opalenica,  usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia j.w., szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych, a także potrzeby działalności rolniczej, wykonanie urządzenia melioracji wodnych w postaci systemu nawodnienia ciśnieniowego , tj. deszczowni szpulowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. o wydaniu decyzji poprzez publiczne obwieszczenie - udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. wykonanie urządzenia wodnego,
 2. usługę wodną,
 3. szczególne korzystanie z wód,
 4. oraz na wykonanie urządzenia melioracji wodnej - obręb Bolewice, gm. Miedzichowo.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wydanej decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - studni wraz z pompą głębinową oraz armaturą czerpalną na działce nr ewid. 243/3 obręb Porazyn, gm. Opalenica,  usługę wodną obejmujące pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw rolnych oraz wykonanie urządzenia melioracji wodnych - systemu nawodnienia ciśnieniowego.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego - pompy głębinowej z armaturą czerpalną na działce nr ewid. 173/3 obręb Troszczyn, gm. Opalenica,  usługę wodną obejmujące pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych a także potrzeby działalności rolniczej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji  z dnia 24 listopada 2021 r. znak: PO.ZUZ.4.4211.991m.2020.WG/HŁ

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), jak również art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), ogłasza, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu z dnia 10 listopada 2021 r., znak: PO.ZUZ.4.4210.1007m.2020.WG – pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych – studni S1, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o nr 406 obręb Łagwy, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia jw., szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę w zakresie nawadniania gruntów lub upraw na działkach ewidencyjnych o nr 392, 396, 406, 453, 454 obręb Łagwy, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnienia ciśnieniowego, w granicach działek jw.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą, na: wykonanie urządzenia wodnego - pompy głębinowej z armaturą czerpalną na działce nr ewid. 173/3 obręb Troszczyn, gm. Opalenica,  usługę wodną obejmujące pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych a także potrzeby działalności rolniczej oraz wygaszenia w części pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Nowotomyskiego z dnia 27 lutego 2015 r. znak: RŚ.6341.2.2015

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie
o podaniu do publicznej wiadomości o zgromadzeniu dowodów i materiałów oraz  w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, w tym: likwiadacja mostów oraz budowa nowych mostów nad rzekami Mogilnicą i Mogilnicą Wschodnią, wykonanie urządzeń wodnych, wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych do wód płynących, a także usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych do rzek z obiektów mostowych i odcinków drogi powiatowej w ramach inwestycji pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2739P wraz z obiektami"

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU POSTANOWIENIA
POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowaniŚ administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o zmianie terminu zakończenia postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), zawiadamia strony postępowania, że został wyznaczony nowy termin zakończenia postępowania – do dnia 6 września 2021 r. – w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych – studni S1, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej o nr 406 obręb Łagwy, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia jw., szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę w zakresie nawadniania gruntów lub upraw na działkach ewidencyjnych o nr 392, 396, 406, 453, 454 obręb Łagwy, gmina Opalenica, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, wykonanie urządzeń melioracji wodnych – systemu nawodnienia ciśnieniowego, w granicach działek jw., z uwagi na oczekiwanie na uzupełnienie przez Wnioskodawcę dokumentacji.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), jak również art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S1, na usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia jw., na szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę, na wykonanie urządzenia melioracji wodnych w postaci systemu nawodnienia ciśnieniowego, tj. deszczowni szpulowej, w granicach działki nr ewid. 911, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica, powiat nowotomyski.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o wydanej decyzji

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie art. 402a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.), w związku z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), ogłasza, że została wydana decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.ZUZ.4.4210.155.2021.KPR z dnia 6 sierpnia 2021 r., udzielająca pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni wraz z pompą ciągnikową z koszem ssawnym;
2. wykonanie urządzenia wodnego w postaci systemu nawodnień ciśnieniowych, tj. deszczowni szpulowej wraz z elastycznym rurociągiem przesyłowym;
3. usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia utworów czwartorzędowych za pomocą projektowanej studni;
4. szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania gruntów lub upraw, a także na potrzeby działalności rolniczej w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
w granicach działek ewid. nr 234, 235, 236, 227, 259, 263, 238/1, 232, 261, 262, 246, 247/2 obręb Troszczyn, gmina Opalenica, powiat nowotomyski.
 
Treść decyzji udostępnia się na Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich z dniem 9 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 §  1 w związku z art. 49 oraz art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735), w związku z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.)

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
na wniosek złożony przez

osobę fizyczną, prowadzącą działalność rolniczą
wszczął postępowanie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
a) wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej S1;
b) usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia jw.;
c) szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych, a także na potrzeby działalności rolniczej, w ilości większej niż średniorocznie 5 m3 na dobę;
d) wykonanie urządzenia melioracji wodnych w postaci systemu nawodnienia ciśnieniowego, tj. deszczowni szpulowej, w granicach działek ewid. nr 263, 264, 265, 266, 267, obręb Dakowy Mokre, gmina Opalenica, powiat nowotomyski.
 
Dodatkowo, z uwagi na konieczność wyczerpującego zebrania oraz rozpatrzenia całego materiału dowodowego w toku postępowania, jak również zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu - wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do dnia 3 września 2021 r.

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
o wyznaczonym terminie zakończenia postępowania

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, na podstawie 10 § 1 w związku z art. 49, art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), jak również art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.)

zawiadamia strony postępowania, że został wyznaczony termin zakończenia postępowania
do dnia 11 września 2020 r.,
 
wszczęte na wniosek złożony przez
Gospodarstwo Rolne Łukasz Konieczny

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
 1. wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody - tj. pompy głębinowej z armaturą czerpalną, na działce nr ewid. nr ewid. 273 w miejscowości Troszczyn;
 2. usługę wodną - pobór wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego S1, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 273 w miejscowości Troszczyn;
 3. szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 271, 272, 273, 357/1, 357/2 oraz 354 w miejscowości Troszczyn;
w gminie Opalenica.
 
Z aktami sprawy strony mogq zapoznać się
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzqdzie Zlewni w Poznaniu,
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań, od pn. do pt. w godzinach urzędowania 800- 1500,
w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,

(po uprzednim telefonicznym uzqodnieniu terminu pod nr tel. 61 85 08 438).

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 %1 w związku z art. 49 oraz art. 36 Ei1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), jak również art. 401 ust. 4 w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (ta. Dz.U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.),

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
ul. Szewska 1, 61-760 Poznań
na wniosek złożony przez
Gospodarstwo Rolne Łukasz Konieczny

wszczął postępowanie

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
I. wykonanie urządzenia wodnego do poboru wody - tj. pompy głębinowej z armaturą czerpalną, na działce nr ewid. nr ewid. 273 w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica;
ll. usługę wodną - pobór wód podziemnych z otworu hydrogeologicznego S1, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 273 w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica;
lll. szczególne korzystanie z wód - nawadnianie upraw rolnych zlokalizowanych na terenie działek nr ewid. 271, 272, 273, 357/1, 357/2 oraz 354 w miejscowości Troszczyn, gmina Opalenica.

Zaznacza się, iż wyznaczono termin załatwienia sprawy do dnia 23 lipca 2020 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 03.01.20120r. znak: PO.ZUZ.1.421.216.2019.ED przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wydaniu decyzji z dnia 03.01.20120r. znak: PO.ZUZ.1.421.216.2019.ED przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wlkp. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska