ˆ

Roczny program współpracy na rok 2021

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Roczny program współpracy na rok 2021.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Roczny program współpracy Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.