ˆ

Informacje o środowisku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim
zawiadamia

o wydaniu decyzji z dnia 27.11.2020 r., zriak: PO.ZUZ.1.4210.316m.2020.KZ na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o., ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl, udzielającej pozwoleń
wodnoprawnych na:

1. Usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody składającego się z dwóch studni głębinowych (nr 1 i nr 2), zlokalizowanych na działce nr 123/4 obręb 0009 Kozie Laski, gmina Nowy
Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, na okres 30 lat, w ilościach: Qmax.s= 0,008m3/s, gt.a = 116,5 m3/d, Qsop.t= 42 544,0 m3/rok;
2. Usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków przemysłowych (wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody) poprzez istniejący wylot do urządzenia wodnego - rowu RSz-O zlokalizowanego na działce nr 228,
obręb 0009 Kozie Laski, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, na okres 10 lat, w ilościach: Qmaxs = 0,000624 m3/s, Qśr.d = 13,48 m"'/d, Qdop.r= 1682,00 m=/rok.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
zawiadamia, że w dniu 18.11.2019 r. wydał decyzję znak: PO.RUZ.421.294.5.2019.BS dla spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika, obejmującą pozwolenie wodnoprawne na:
1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz wały przeciwpowodziowe gazociągu.
2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych: tymczasowe przepusty na ciekach w pasie montażowym - wykonanie i rozbiórka.
3. Przebudowa urządzeń wodnych: tymczasowe przepusty na rowach w pasie montażowym - wykonanie i rozbiórka.
w ramach inwestycji pn.,,Budowa gazociągu Goleniów - Lwówek" (odc. G3)

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu,zawiadamia, że w dniu 19.11.2019 r., wydał decyzję znak: PO.RUZ.421.293.8.2019.DG dla Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika, obejmującą pozwolenie wodnoprawne na:
1. usługę wodną polegającą na:
- poborze wód powierzchniowych,
- wprowadzaniu ścieków do wód i urządzeń wodnych,
- trwałym odwadnianiu wykopów budowlanych,
2. szczególne korzystanie z wód w związku z odprowadzaniem wód pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych do wód, ziemi i urządzeń wodnych,
3. wykonanie urządzeń wodnych, w ramach inwestycji pn.:,,Budowa gazociągu Goleniów- Lwówek" (odc. G3),

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu orzeka stwierdzić wygaśnięcie:
 
pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 08.03.2018 r., znak: PO.RUZ.421.97.6.2018.DG, obejmującego pobór wód powierzchniowych z rzeki Czarna Woda w km 26+070 oraz wprowadzanie ściekówinnych do rzeki Czarna Woda w km 26+070, w ramach zadania,,Budowa gazociągu Lwówek - Odolanów wraz zinfrastrukturą niezbędną do obsługi obejmującego etap I- gazociąg Lwówek - Krobia", z dniem w którym nin. decyzja Dyrektora RZGW WP w Poznaniu stanie się ostateczna.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamia strony o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku spółki Operator
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa reprezentowanej przez pełnomocnika, w zakresie:
wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu.

Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 08.03.2018 r., znak: PO.RUZ.421.97.6.2018.DG obejmującego pobór wód powierzchniowych z rzeki Czarna Woda w km 26+070 oraz wprowadzanie ścieków innych do rzeki Czarna Woda w km 26+070 w ramach zadania „Budowa gazociągu Lwówek – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi obejmującego etap I – gazociąg Lwówek – Krobia”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Pacholak-Laskowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-16 15:28:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-16 15:29:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-16 15:29:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4375 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o konsultacjach - Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o konsultacjach - Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa)

Ogłoszenie o konsultacjach - Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o konsultacjach - Program ochrony środowiska przed hałasem dla dróg  krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa)

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o wszczęciu postępowanie administracyjnego na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, że: zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów z kanalizacji deszczowej i rowów ziemnych oraz przebudowę urządzeń wodnych tj. istniejących rowów, polegającą na przegłębieniu dna rowów, przesunięciu koryt, likwidacji fragmentów rowów oraz likwidacji przepustów, w ramach zadania pn.:,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej
nr 305 na odcinku Boruja Kościelna - Boruja Nowa - granica gminy Nowy Tomyśl".

WAŻNE! ZMIANA USTAWY O ODPADACH

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W dniu 5 września 2018r. zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Poz. 1592). Wprowadza ona, m.in. do ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. Poz. 992 ze zm), szereg zmian istotnych dla firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami.
Wszyscy gospodarujący odpadami posiadający następujący decyzje:
 1. zezwolenie na zbieranie odpadów,
 2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
 3. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów,
 4. pozwolenie na przetwarzanie odpadów uwzgledniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów
SĄ OBOWIĄZANI W TERMINIE DO 5 września 2019r. ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZMIANĘ POSIADANEJ DECYZJI.
 
UWAGA!!!!
W PRZYPADKU NIE ZŁOŻENIA WNIOSKU W TERMINIE DECYZJE WYGASAJĄ!
 
Zawartość ww. wniosku określa art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. Poz. 1592).
Zgodnie z tym artykułem wniosek winien zawierać określenie:
1. Maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku;
2. Największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie
w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
3. Całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów;
4. Proponowanej formy i wysokości zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2018r. Poz. 992 ze zm.).
 
Do wniosku należy dołączyć:
1. Operat przeciwpożarowy, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
2. Zaświadczenia o niekaralności, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
3. Oświadczenie o niekaralności, o którym mowa w art. 42 ust. 3a pkt 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
4. Oświadczenie, że w stosunku do posiadacza odpadów będącego osobą:
a) fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
- nie wydano, na podstawie przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 tej ustawy;
 
5. Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano decyzję lub wymierzono administracyjną karę pieniężną, o których mowa w pkt 4;
6. Postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy  o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.
7. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 
Oświadczenia, o których mowa w pkt 3-5, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 
WAŻNE
GOSPODARUJACY ODPADAMI MAJA OBOWIĄZEK PROWADZENIA  MONITORINGU WIZYJNEGO MIEJSC MAGAZYNOWANIA ODPADÓW.
TERMIN na wykonanie MONITORINGU upływa w dniu 5 lutego 2019r.
 
Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,
zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (…) odbywa się wyłącznie na nieruchomości, której właścicielem, użytkownikiem wieczystym, użytkownikiem albo dzierżawcą jest posiadacz odpadów gospodarujący odpadami. Ustanowienie użytkowania nieruchomości, na której będą zbierane lub przetwarzane odpady, wymaga złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego również przez użytkownika.
W oświadczeniu wskazuje się masę i rodzaje odpadów, które mogą być zbierane lub przetwarzane w okresie roku na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania. Ustanawiający użytkowanie oraz dzierżawca są obowiązani zawrzeć, odpowiednio w oświadczeniu o ustanowieniu użytkowania lub w umowie dzierżawy, oświadczenie, że są świadomi odpowiedzialności solidarnej, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
 
 

Informacja nt. upraw konopi włóknistych i maku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski, zgodnie z pismem przekazanym przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2019r.  informuje, że dniu 2 kwietnia 2019r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego pod pozycją 3396 została opublikowana Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr V/72/19 z dnia 25 marca 2019r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na terenie woj. wielkopolskiego w 2019r. oraz rejonizacji tych upraw. Zgodnie z nią uprawa może się odbywać na terenie 29 gmin woj. wielkopolskiego. Ich wykaz oraz powierzchnia upraw maku i konopi stanowi załącznik do ww. Uchwały Sejmiku.
Do podstawowych warunków umożliwiających uprawę maku i konopi należą:
 1. Posiadanie zezwolenia od właściwego wójta lub burmistrza,
 2. Zawarcie umowy kontraktacji z podmiotem posiadający zezwolenie marszałka województwa w zakresie skupu konopi i maku.
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego prace nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych na rok 2020 rozpoczyna już w listopadzie 2019r. W związku z powyższym wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać swoje uwagi do ww. departamentu Urzędu Województwa Wielkopolskiego Al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań. Tel. 61 6266500

Informacja Nadleśnictwa Grodzisk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nadleśnictwo Grodzisk informuje, że z dniem 28 maja br. zostaje odwołany okresowy zakaz wstępu do lasu na terenach leśnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Grodzisk położonych na terenie Starostwa Nowy Tomyśl, Gminy Opalenica, Gminy Kuślin, Starostwa Szamotuły i Gminy Duszniki gdzie odbył się lotniczy zabieg wielkoobszarowy chemicznego ograniczenia liczebności owadów doskonałych chrabąszcza majowego.

Informacja Nadleśnictwa Wolsztyn

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nadleśnictwo Wolsztyn informuje, że od dn. 17 maja br. na terenie Leśnictwa Huta i Przychodzko będzie prowadzony chemiczny zabieg ratowniczy przy użyciu sprzętu lotniczego przeciwko brudnicy mniszce na powierzchni ok 2065 ha (w tym ok. 41 ha lasy prywatne).
 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o wejściu w życie uchwał antysmogowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu.
 
Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.umww.pl

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego     z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2018r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2018r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

Historyczne Zanieczyszczenie Powierzchni Ziemi

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obowiązująca od 5 września 2014 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska wprowadziła do ustawy nowe pojęcie: historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi– rozumie się przez to zanieczyszczenie powierzchni ziemi, które zaistniało przed dniem30 kwietnia 2007 r. lub wynika z działalności, która została zakończona przed dniem30 kwietnia 2007 r., ale także szkodę w środowisku w powierzchni ziemi spowodowaną emisją lub zdarzeniem, od którego upłynęło więcej niż 30 lat.
Rejestr historycznych zanieczyszczeń oraz rejestr bezpośrednich zagrożeń i szkódw środowisku, które wystąpiły na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, przy użyciu systemu teleinformatycznego. Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących działań remediacyjnych (naprawczych) powierzono Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska. Znaczącą rolę w zakresie identyfikacji oraz sporządzania wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi pełni starosta.Zgodnie z przepisami art. 101c ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy, kto stwierdzi potencjalne historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi, może zgłosić ten fakt staroście.
Szczegółowy zakres informacji w tym zakresie m.in. co winno zawierać zgłoszenie, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1395).
Stosowne zgłoszenia o potencjalnych zanieczyszczeniach powierzchni ziemi prosimy przekazywać na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Poznańska 33 64-300 Nowy Tomyśl lub na adres e-mailowy: .

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 14 lutego 2017 r.                          
 
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji  
 
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2017r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2017r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego. 
        

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w 2017 r z Nadleśnictwa Trzciel

Akapit nr 1 - brak tytułu

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w 2017 r z Nadleśnictwa Trzciel

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zofia Pacholak - Laskowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zofia Pacholak - Laskowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-12-07 12:22:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-12-07 12:25:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-12-07 12:26:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 27 listopada 2015 r.
RŚ.6222.2.2015
ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
Starosta Nowotomyski działając na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2014r., poz. 1232 ze zmianami) w związku z art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Nordzucker Polska S.A. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego udzielonego Nordzucker Polska S.A. przez Starostę Nowotomyskiego decyzją z dnia 28 czerwca 2006r. nr RŚ. 7644-1/2005 zmienionego decyzjami RŚ. 7644-2/2007 z dnia 29 maja 2007r., RŚ.6222.1.2012 z dnia 12 listopada 2012r. i RŚ.6222.1.2014 z dnia 5 grudnia 2014r. na prowadzenie instalacji do produkcji cukru z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej 300 ton wyrobów gotowych na dobę i instalacji do spalania paliw o mocy ponad 50 MWt.
W postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa każdy ma prawo do zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz do składania uwag i wniosków.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, (kancelaria ogólna).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Nowotomyski.
Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl pok. 58

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW

Informacje o środowisku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski, zgodnie z zapisem art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zawiadamia o przystąpieniu do opracowania projektów „Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów Niepaństwowych” położonych na terenie wsi Nowa Wieś i Nowa Wieś Zbąska. W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z wyżej wymienionymi projektami oraz składania uwag i wniosków w ciągu 21 dni od udostępniania nin. informacji w siedzibie tut. organu, jak również za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

INFORMACJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Firmy, które na terenie Powiatu Nowotomyskiego świadczą usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw są obowiązane - na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 2010r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz.145) - do dnia 31 grudnia 2010r. uzyskać od Marszałka Województwa decyzje zatwierdzające programy gospodarki odpadami niezależnie od daty oznaczonej na decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe. Wnioski w ww. sprawach należy składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Departamencie Środowiska na Placu Wolności 18, 61-739 Poznań.

Decyzje Marszałka zastąpią decyzje wydane przez Starostę Nowotomyskiego zatwierdzające programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi i przyjęte przez Starostę informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami. Dokumenty wydane przez Starostę tracą moc z końcem 2010 roku niezależnie od daty ważności określonej w decyzjach.

Informacja o środowisku

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 

PUBLICZNIE  DOSTĘPNY  WYKAZ  DANYCH  INFORMACJA  O  ŚRODOWISKU
 
 • Wnioski o wydanie decyzji
 • Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
 • Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 • Decyzje i postanowienia
 • Wskazania lokalizacyjne
 • Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 • Polityki, strategie, plany lub programy
 • Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
 • Analizy porealizacyjne
 • Przeglądy ekologiczne
 • Raporty o bezpieczeństwie
 • Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 • Prognozy oddziaływania na środowisko
 • Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
 • Opracowania ekofizjograficzne
 • Rejestry substancji niebezpiecznych
 • Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
 • Rejestry poważnych awarii
 • Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 • Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 • Inne dokumenty