ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zaproszenie do komisji konkursowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski zaprasza organizacje pozarządowe/podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej, która zostanie powołana do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu   „Programu współpracy Powiatu    Nowotomyskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014.
 
Zapraszamy organizacje pozarządowe i inne prowadzące działalność pożytku publicznego do konsultacji projektu uchwały. Konsultacje będą trwały
od 2 – 14 października.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do dnia 14 października 2013 roku:
- elektronicznie na adres e-mail:
- pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33,
64-300 Nowy Tomyśl, faxem na numer 61. 44 23 589
- osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pok. 4/5.
Projekt programu współpracy oraz formularz konsultacji zamieszczony zostanie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu www.powiatnowotomyski.pl oraz będzie dostępny od wyżej określonego terminu w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Nowym Tomyślu, Wydział Edukacji i Rozwoju, budynek E, pok. 28.
- Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik do uchwały.
- Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać: KONSULTACJE: „Program Współpracy 2014”.
- Nie będą uwzględniane opinie, uwagi, propozycje: przekazane w innej formie niż wg załączonego wzoru formularza konsultacji społecznych, złożone na formularzu konsultacji społecznych, ale z datą wpływu przed dniem i po dniach wyznaczonych do konsultacji, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji.