ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Tomyślu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-02-18 14:18:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele mianowani i dyplomowani, którzy:
 1. ukończyli studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce,
 2. ukończyli studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 3. posiadają co najmniej 5-letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5-letni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 4. w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora
  uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub placówce, a w przypadku nauczycieli akademickich pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmują bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskali pozytywną ocenę dorobku zawodowego,
 5. Spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 6. nie byli karani karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,
 7. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nie toczy się przeciw nim postępowanie karne lub o ubezwłasnowolnienie,
 9. nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm./.
 
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki,
 2. poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i informację o stażu pracy pedagogicznej,
 4. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność
  z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c,
 5. oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy
  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych,
 10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zm./,
 11. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
 12. oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego,
 13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz. U.z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm./,
 14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
 
Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Konkurs” w Wydziale Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 w terminie do dnia 4 marca 2011r.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.
« powrót do poprzedniej strony