ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W TRZCIANCE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY KSIĘGOWY

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-11-21 12:55:39 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W TRZCIANCE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wymiar etatu - 1 (pełny wymiar zatrudnienia)

1. Wymagania niezbędne:
a. Spełnienie wymagań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami),
b. Posiadanie obywatelstwa polskiego,
c. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
d. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
e. Wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3-letni staż pracy w księgowości lub średnie o kierunku ekonomicznym i 6-cio letni staż pracy w księgowości,
f. Brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
a. Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych,
b. Znajomość i obsługa programów komputerowych pakietu MS Office, programu Progman i Płatnik, programów płacowych, programów finansowo-księgowych,
c. Posiada umiejętność sporządzania analiz danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
d. Posiada cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, dokładna, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność z korzystania z przepisów prawa, nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a. Prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b. Dokonywanie wstępnej i ostatecznej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym placówki,
c. Prowadzenie dokumentacji księgowej,
d. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
e. Prowadzenie ewidencji środków trwałych placówki,
f. Archiwizacja dokumentów księgowych,
g. Szczegółowy zakres zadań określi zakres czynności

4. Wymagane dokumenty:
a. Życiorys (CV),
b. List motywacyjny,
c. Dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów/,
d. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
e. Kwestionariusz osobowy,
f. Kserokopie opinii, świadectw pracy,
g. Oświadczenie kandydata o niekaralności,
h. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
i. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji,
j. Kserokopia dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance lub pocztą na adres Zespołu Szkół z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko główny księgowy w terminie do dnia 09 grudnia 2011r.
Aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół RCKU po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Informacje: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
Tel. 61/ 4473032 i 61/ 4473173

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony