ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-05-08 15:06:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Trzciance
Do konkursu mogą przystąpić nauczyciele mianowani lub dyplomowani, którzy:

1) ukończyli studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole,
2) ukończyli studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie
z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
3) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
4) uzyskali co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
5) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie byli karani karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm./, a w przypadku nauczyciela akademickiego – kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm./ oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne,
7) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie toczy się przeciw nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9) nie byli karani zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm./.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia w Trzciance,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej i informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej -
w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślnie przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 ze zm.),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów /Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zm./ - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego –
w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela /Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm./ lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) –
w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.


Oferty z dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem: „Konkurs – Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” w Wydziale Edukacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 30 w terminie do dnia 23 maja 2012r.
Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie.
« powrót do poprzedniej strony