Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Deklaracja Dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-07-05 13:44:48 przez Piotr Dakowski

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja dostępności cyfrowej
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.powiatnowotomyski.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiatnowotomyski.pl.
Publikacja strony bip.powiatnowotomyski.pl: 2003.06.26.
Strona aktualizowana jest na bieżąco. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.04.20.
Strona internetowa bip.powiatnowotomyski.pl jest częściowo zgodna, pod względem technicznym, z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnością (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków,
 • część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej,
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020.04.20.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021.07.05.
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bernadetta Sołtysik. E-mail: . Telefon: 61 44 26 714.
Pod adresem https://bip.powiatnowotomyski.pl dostępne są dane teleadresowe siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
Pod adresem https://bip.powiatnowotomyski.pl/kontakt/10173/ dostępny jest formularz kontaktowy, który umożliwia, po wybraniu w polu Starostwo Powiatowe, przesłanie zgłoszenia w zakresie braku dostępności cyfrowej.
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Zapewnia natomiast dostępność tłumacza języka migowego w sposób tradycyjny.
Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy dostępnych środków komunikacji: Biuro Obsługi Mieszkańca, tel. +48614426700, e-mail: , faks:+48614423589, e-PUAP: /SPNowyTomysl/skrytka/ . Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.
W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z komórką organizacyjną realizującą daną sprawę urzędową.
Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu (podstawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się).
Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Starosta Powiatu Nowotomyskiego.
Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
E-mail: .
Telefon: 61 44 26 700.
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, przykładem może być: odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej , wskazanie strony internetowej lub określonej treści aplikacji mobilnej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić w jakiej formie chce tą informację otrzymać. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w żądanej formie, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej bip.powiatnowotomyski.pl była na poziomie WCAG 2.1.
Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu pracuje w 4 lokalizacjach:
 • przy ul. Poznańskiej 33 - budynek główny,
 • przy ul. Poznańskiej 29,
 • przy ul. Poznańskiej 30,
 • przy ul. Poznańskiej 42.
Budynek przy ul. Poznańskiej 33 posiada windę zlokalizowaną nieopodal wejścia głównego od ul. Poznańskiej 33 (wejście dostosowane jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich). Na parterze budynku znajduję się kancelaria Powiatu. W holu głównym znajduje się przygotowane dla interesantów miejsce, w którym w razie potrzeby osoby kompetentne udzielają niezbędnych informacji.
Na parterze znajduje się również sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ul. Poznańskiej 29 nie spełnia minimalnych wymagań o których mowa w ustawie.
Budynek przy ul. Poznańskiej 30 wejście 4, posiada wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. W budynku jest winda. Znajduje się również sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek przy ul. Poznańskiej 42 nie spełnia minimalnych wymagań o których mowa w ustawie.
Do budynków Starostwa jest możliwość wejścia z psem asystującym/przewodnikiem.