ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (EW-76)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (EW-76)

Szczegóły informacji

Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (EW-76)

Wydział: Wydział Komunikacji Społecznej

Ogłoszono dnia: 2010-02-03 09:42:23

Termin załatwienia

Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, wezwiemy stowarzyszenie do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
Wydział Komunikacji Społecznej
Złożenie i odbiór dokumentów:  złożenie - Kancelaria Starostwa Powiatowego; odbiór - pokój nr 53, budynek B. Telefon kontaktowy: 61 44 26 789.
 

Sposób załatwienia

Organ nadzorujący informuje niezwłocznie o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.

Wymagane Dokumenty

Każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, mogą tworzyć również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.
 
Stowarzyszenie zwykłe jest zrzeszeniem nieposiadającym osobowości prawnej, powołanym do realizowania określonego celu. Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela lub zarząd, który będzie je reprezentował, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 
WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Aby dokonać wpisu stowarzyszenia do ewidencji, złóż odpowiedni wniosek. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
 
Do wniosku załącz:
 • protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami;
 • regulamin działalności określający:
  • nazwę stowarzyszenia,
  • cel lub cele,
  • teren i środki działania,
  • siedzibę,
  • przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd,
  • zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  • sposób nabycia i utraty członkostwa,
  • sposób rozwiązania stowarzyszenia;
 • listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
 • imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
 • informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Pamiętaj:
 • stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie:
  • tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu;
  • kompetencje;
  • warunki ważności jego uchwał i sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, szczególnie zaciągania zobowiązań majątkowych.
 • stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
  • tryb jego wyboru;
  • uzupełniania składu;
  • kompetencje.

Opłaty

Złożenie wniosku o wpis stowarzyszenia do ewidencji lub wniosku o zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Informację o wpisaniu stowarzyszenia do ewidencji lub zmianie danych w ewidencji otrzymasz z urzędu - bez żadnych opłat.
 
 
 
 
 

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy nie dokonamy wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Uwagi

DODATKOWE INFORMACJE
 
Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zmianę danych w ewidencji, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków. Stowarzyszenie zwykłe ma też obowiązek informować  o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.      
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach - ( (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. - w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 
 
 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU / AKTUALIZACJI
2022-01-17
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystian Dybek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:23:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-03 09:42:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 09:26:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony