ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PZON-01 Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawnościDrukuj informacjęSprawa: PZON-01 Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Szczegóły informacji

PZON-01 Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2010-02-03 10:07:39

Termin załatwienia

Jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy interesant zostanie poinformowany listownie zawiadomieniem o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 772
 
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, wejście nr 1 (od strony ul. Poznańskiej), dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych
 

Telefon kontaktowy

61 44 26 772

Sposób załatwienia

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydawane jest w formie decyzji.
Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, przewodnicząca Powiatowego Zespołu zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o konieczności jej uzupełnienia oraz wyznacza termin złożenia brakującej dokumentacji.
Powiatowy Zespół zawiadamia listownie osobę zainteresowaną o terminie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia składu orzekającego.
Powiatowy Zespół wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na piśmie nie później niż 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. Odbiór orzeczenia osobisty lub za pisemnym upoważnieniem może odebrać inna pełnoletnia osoba. Orzeczenie wydawane jest na czas określony lub na stałe w zależności od rokowań choroby.
 

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 26 772
 
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, wejście nr 1 (od strony ul. Poznańskiej), dostępny podjazd dla osób niepełnosprawnych
 

Wymagane Dokumenty

  • wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (wzór własny, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej), wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną, w przypadku osoby niepełnoletniej lub ubezwłasnowolnionej podpisany przez przedstawiciela ustawowego
  • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/i specjalistę pod opieką którego znajduję się osoba (zaświadczenie ważne jest 30 dni od momentu wystawienia przez lekarza).
Załączniki:
  • kserokopia (oryginały do wglądu) posiadanej dokumentacji medycznej, potwierdzającej rozpoznanie schorzenia zasadniczego i chorób współistniejących, tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wnioski opisowe badań RTG, EKG, EEG, TK, MR, USG lub inne dokumenty medyczne,
  • kserokopie (oryginały do wglądu) posiadanych orzeczeń Lekarza Orzecznika ZUS o niezdolności do pracy, orzeczeń o grupie inwalidzkiej lub orzeczeń o stopniu niepełnosprawności,
  • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, ukończenia ewentualnych kursów, szkoleń ( tylko wtedy, gdy celem składanego wniosku jest odpowiednie zatrudnienie)
 

Czas realizacji

Jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.
O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy interesant zostanie poinformowany listownie zawiadomieniem o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki
 

Opłaty

Druk wniosku wraz z zaświadczeniem jest zwolniony z opłat. W razie stwierdzonej przez zespół orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych, uzupełniających złożone zaświadczenie wydanego przez lekarza, nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, zainteresowany ponosi koszty we własnym zakresie.
 

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 

Uwagi

KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH
 
 
Z dniem 30 grudnia 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2768), zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Stosowanie do art. 1 powołanej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.), które:
1. zachowało ważność na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.100, ze zm.) w brzmieniu dotychczasowym, albo
2. którego termin ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 roku,
zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.
Przez ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności należy rozumieć orzeczenie, od którego nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. Orzeczeniem ostatecznym jest orzeczenie wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, jak również orzeczenie wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, co do którego upłynął 14 dniowy termin do wniesienia odwołania albo w stosunku, do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania.
W związku z zachowaniem ważności wyżej wymienionych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres do dnia 30 września 2024 roku karta parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne (art. 2 ustawy).

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 44)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857)
 
 
 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2024-02-14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:25:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-03 10:07:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-14 11:36:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23717 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony