ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PZON-02 Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życiaDrukuj informacjęSprawa: PZON-02 Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia

Szczegóły informacji

PZON-02 Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2010-02-03 10:07:46

Termin załatwienia

Jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy interesant zostanie poinformowany listownie zawiadomieniem o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 061 44 26 772

Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.
 

Telefon kontaktowy

61 44 26 772

Sposób załatwienia

Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w formie decyzji.
Powiatowy Zespół zawiadamia listownie przedstawiciela ustawowego dziecka o terminie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia składu orzekającego.
Powiatowy Zespół wydaje orzeczenie o niepełnosprawności na piśmie nie później niż 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. Odbiór osobisty, lub za pisemnym upoważnieniem może odebrać inna pełnoletnia osoba. Orzeczenie zaliczające dziecko do osób niepełnosprawnych wydawane jest na czas określony, maksymalnie do ukończenia 16 roku życia.
 

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 061 44 26 772

Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.
 

Wymagane Dokumenty

 • wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności (wzór własny) dostępny w Powiatowym Zespole lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez przedstawiciela ustawowego dziecka.
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/i specjalistę pod opieką, którego znajduję się dziecko (zaświadczenie ważne jest 30 dni od momentu wystawienia przez lekarza).
Załączniki:
 • kserokopia (oryginały do wglądu) posiadanej dokumentacji medycznej, potwierdzającej rozpoznanie schorzenia zasadniczego i chorób współistniejących, tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wnioski opisowe badań RTG, EKG, EEG, TK, MR, USG i inne dokumenty medyczne.
 

Czas realizacji

Jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy.
O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy interesant zostanie poinformowany listownie zawiadomieniem o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki.
 

Opłaty

Druk wniosku wraz z zaświadczeniem jest zwolniony z opłat. W razie stwierdzonej przez zespół orzekający konieczności wykonania badań dodatkowych, konsultacji specjalistycznych lub obserwacji szpitalnych, uzupełniających złożone zaświadczenie wydanego przez lekarza, niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, zainteresowany ponosi koszty we własnym zakresie.
 

Tryb odwoławczy

Od orzeczenia przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za pośrednictwem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu, który je wydał, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
 

Uwagi

KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ORZECZEŃ O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORAZ KART PARKINGOWYCH
 
Przepisy obowiązujące do 30.06.2023 roku:
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Nowym Tomyślu informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2095) przedłużona zostaje ważność posiadanych orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych w następujący sposób:
 1. Orzeczenia, których ważność:
  1. upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy (tj. w okresie od 09.12.2019 r. do 07.03.2020 r.), pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  2. upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – 08.03.2020 r., zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 2. Karty parkingowe:
  1. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszego komunikatu również zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
  2. karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Przepisy obowiązujące od 06.08.2023 roku:
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Nowym Tomyślu informuje, że zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 852): „orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o którym mowa w art. 15 h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, którego okres ważności:
 1. upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. – zachowuje ważność do 31 grudnia 2023 r.,
 2. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. – zachowuje ważność do 31 marca 2024 r.,
 3. upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego przepisu – zachowuje ważność do 30 września 2024 r.
- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności”.
 
W związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okresy wskazane w art. 23, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy  dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U.2022 r. poz. 988, z póź.zm), zachowują ważność na okresy wskazane w art. 23, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.
 
Karty parkingowe [dla placówek], o których mowa w  art. 8 ust. 5 ustawy  dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  (Dz.U.2022 r. poz. 988, z póź.zm), których okres ważności uległ przedłużeniu na podstawie art. 15h ustawy zmienianej w art. 10, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.
 
Powyższe przepisy wchodzą w życie  po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ww ustawy, tj. w dniu 6 sierpnia 2023 r.
 
 
 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 100, ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2023-11-15

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:25:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-03 10:07:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-15 14:29:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony