ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (PZON-03)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (PZON-03)

Szczegóły informacji

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (PZON-03)

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2010-02-03 10:08:21

Termin załatwienia

Jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma prawo żądać od właściwych organów rentowych udostępnienia kopii orzeczeń. O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy interesant zostanie poinformowany listownie zawiadomieniem o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 061 44 26 772

Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Telefon kontaktowy

061 44 26 772

Sposób załatwienia

Powiatowy Zespół zawiadamia listownie osobę zainteresowaną o terminie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie później niż 7 dni przed dniem posiedzenia składu orzekającego.
Powiatowy Zespół wydaje orzeczenie o stopniu niepełnosprawności na piśmie nie później niż 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia. Odbiór osobisty lub za pisemnym upoważnieniem może odebrać inna pełnoletnia osoba. Orzeczenie wydawane jest na taki okres jaki został określony w przekładanym orzeczeniu.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu,
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl
tel. 061 44 26 772

Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Wymagane Dokumenty

  • wniosek w sprawie wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (wzór własny) dostępny w Powiatowym Zespole lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez osobę zainteresowaną, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej podpisany przez przedstawiciela ustawowego
  • kserokopia orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego na podstawie odrębnych przepisów
Załączniki:
  • kserokopia (oryginały do wglądu) posiadanej dokumentacji medycznej, tj. karty informacyjne leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wnioski opisowe badań RTG, EKG, EEG, TK, MR, USG lub inne dokumenty medyczne.

Czas realizacji

Jeden miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane w ciągu dwóch miesięcy. Zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności ma prawo żądać od właściwych organów rentowych udostępnienia kopii orzeczeń.
O przedłużeniu terminu załatwienia sprawy interesant zostanie poinformowany listownie zawiadomieniem o niezałatwieniu sprawy w terminie z podaniem przyczyny zwłoki

Opłaty

Brak.

Tryb odwoławczy

Od niniejszego orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Uwagi

INFORMACJA
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu informuje że, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 568):
1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
a) upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia
w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
b) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020 r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Karty parkingowe:
a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe wydane w oparciu o orzeczenia wymienione w pkt 1 a i b niniejszej informacji również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.
 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r. poz. 857)

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/AKTUALIZACJI
2022-01-03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:26:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-03 10:08:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-12 14:03:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony