ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dokonanie zgłoszenia rozbiórki (PB-4)Drukuj informacjęSprawa: Dokonanie zgłoszenia rozbiórki (PB-4)

Szczegóły informacji

Dokonanie zgłoszenia rozbiórki (PB-4)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-10 09:04:43

Termin załatwienia

Do wykonania robót rozbiórkowych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu, nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Wydział Budownictwa i Architektury
Złożenie dokumentów: parter, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) lub pokój 17- Kancelaria Starostwa
Wszelkie informacje w sprawach związanych ze zgłoszeniem rozbiórki można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 745,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.

Sposób załatwienia

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie wydawana jest decyzja sprzeciwu
Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, decyzje sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym Wydział Budownictwa i Architektury przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.

Wymagane Dokumenty

Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (wzór urzędowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych –rozbiórkowych oraz termin ich rozpoczęcia.
 
Załączniki:
 • Oryginał oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (wzór ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
 • Zgoda właściciela obiektu
 • Szkice usytuowania obiektu, rysunki a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczegółowymi.

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
Wnioski, załączniki w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji sprzeciwu przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uwagi

Budynki i budowle podlegające zgłoszeniu rozbiórki to takie, które nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są objęte ochroną konserwatorską, a także budynki o wysokości poniżej 8,0m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości oraz obiekty i urządzenia budowlane, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
 1. może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką,
 2. roboty zabezpieczające i rozbiórkowe objęte zgłoszeniem, można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia, jeżeli prace mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie tych robót nie zwalnia Inwestora od obowiązku dokonania zgłoszenia.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania.
 
 
Istnieje możliwość składania wniosku przez rządową aplikację – serwis e-budownictwo

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-10 08:59:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-10 09:04:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 14:28:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony