ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego (PB-6)Drukuj informacjęSprawa: Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego (PB-6)

Szczegóły informacji

Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego (PB-6)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-10 09:23:33

Termin załatwienia

Do 65 dni od dnia złożenia wniosku. Sprawy proste są załatwiane w terminie krótszym. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Budownictwa i Architektury.
Złożenie dokumentów: parter, Biuri Obsługi Mieszkańca (BOM) lub pokój 17 - Kancelaria Starostwa.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 745,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.
 
Odbiór dokumentów: Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z załącznikami tut. organ wysyła do Inwestora lub pełnomocnika listem poleconym za dowodem doręczenia, bądź Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej w tut. wydziale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 761,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.

Sposób załatwienia

W postępowaniu administracyjnym o zatwierdzeniu projektu budowlanego sprawdza się kompletność wniosku. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia. W dalszej kolejności przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( decyzje wydaje właściwy organ Wójt, Burmistrz Gminy lub Wojewoda);
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 • kompletność projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20, 1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, a także zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
 • wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nie uzupełnienia projektu budowlanego we wskazanym terminie wydawana jest decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego
Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, wezwania, decyzje o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego wydawane w trybie administracyjnym Wydział Budownictwa i Architektury przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący postępowanie. Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.
Decyzja jest ważna przez czas w niej oznaczony, jedna nie dłużej niż rok.

Wymagane Dokumenty

Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk urzędowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową w wysokości 17 złotych (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
 
Załączniki:
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (wzór ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie
 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, z których jeden egzemplarz przeznaczony jest dla inwestora, jeden egzemplarz dla organu zatwierdzającego projekt oraz jeden egzemplarz dla właściwego organu nadzoru budowlanego.
 • oryginał lub kopia prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy, jeśli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy)
 • Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłaty

Za wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego - opłata skarbowa jest zróżnicowana w zależności od rodzaju inwestycji. Szczegółowy wykaz opłat zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Opłatę skarbowa uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu nr 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 z dopiskiem „za wydanie pozwolenia na budowę”.  
Wnioski, załączniki do nich oraz zezwolenia w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uwagi

Inwestor o pozwolenie może wystąpić w okresie ważności decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego. Projekt budowlany należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
 
Istnieje możliwość składania wniosku przez rządową aplikację – serwis e-budownictwo

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-10 09:16:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-10 09:23:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 14:28:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1407 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony