ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

Szczegóły informacji

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-10 14:59:04

Termin załatwienia

30 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Wydział Budownictwa i Architektury
Złożenie dokumentów: parter, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) lub pokój 17 - Kancelaria Starostwa.
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o pozwolenie na budowę można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 767,
 • 61 44 26 745,
 • 61 44 26 744.
 
Odbiór dokumentów: Decyzję tut. organ wysyła do Inwestora lub pełnomocnika listem poleconym za dowodem doręczenia, bądź Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej w tut. wydziale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 761,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.

Sposób załatwienia

W postępowaniu administracyjnym o pozwolenie sprawdza się kompletność wniosku - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie terminu sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Wymagane Dokumenty

Wniosek podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora z uzasadnieniem i wskazaniem nieskutecznych czynności podjętych w celu uzyskania zgody właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście, oraz podaniem przewidywanego sposobu, zakresu i terminu korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
 
Załączniki:
 • Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub wykonanie robót budowlanych
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową za decyzję uiszcza na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu konto nr 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953.
Wnioski, załączniki do nich oraz wydanie decyzji, w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

Uwagi

Istnieje możliwość składania wniosku przez rządową aplikację – serwis e-budownictwo

Podstawa prawna

 • Art. 47 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r – prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony