ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-1)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-1)

Szczegóły informacji

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-1)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-11 09:10:14

Termin załatwienia

Jeżeli inwestor spełni określone prawem wymagania, organ ma na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę miesiąc, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.). W powyższym terminie organ może wydać: • postanowienie nakładające na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia (po bezskutecznym upływie terminu organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; nałożenie obowiązku uzupełnienia nieprawidłowości w projekcie zawiesza bieg powyższych terminów. • decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pozwolenia na budowę (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).

Miejsce załatwienia

Wniosek składa się do Starosty Nowotomyskiego.
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl Wydział Budownictwa i Architektury
Złożenie dokumentów: parter - Kancelaria Starostwa
 
Wniosek można składać drogą elektroniczną od 1 lipca.

Sposób załatwienia

W postępowaniu administracyjnym sprawdza się kompletność wniosku - w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie terminu sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Miejsce odbioru

Odbiór dokumentów: Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z załącznikami tut. organ wysyła do Inwestora lub pełnomocnika listem poleconym za dowodem doręczenia, bądź Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej w tut. wydziale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 761,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.

Wymagane Dokumenty

W celu wypełnienia wniosku konieczne jest wskazanie danych dotyczących:
 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)
W zakresie danych dotyczących planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego) należy podać:
 • rodzaj planowanej inwestycji
 • nazwę planowanej inwestycji
 • dane planowanej inwestycji (w szczególności adres lub dane ewidencyjne z Centralnej Ewidencji Gruntów i Budynków)
Do wniosku (w każdym przypadku) należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (można je wypełnić na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl). Zamiast Inwestora oświadczenie może wypełnić inna osoba (pełnomocnik), jeżeli jest do tego upoważniona.
Do wniosku należy również dołączyć:
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlanego w formie dokumentu elektronicznego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub jej potwierdzoną kopię
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) jeśli inwestor działa przez pełnomocnika
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa, wymaganych dokumentów) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Uzyskanie pozwolenia na budowę podlega opłacie skarbowej, której w wysokość uzależniona jest od rodzaju i zakresu zamierzenia budowlanego (tabela Część I pkt 9 ustawy o opłacie skarbowej), z wyłączeniem pozwolenia na budowę dotyczącego: budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej), budowy lub remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, remontu obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków.
Ponadto wymagana jest opłata za pełnomocnictwo (jeżeli zgłoszenia dokonuje się przez pełnomocnika).
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrza Nowego Tomyśla nr konta 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uwagi

Budowa obiektu budowlanego lub wykonywanie robót budowlanych wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
Inwestycje zwolnione z wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zostały wymienione w art. 29 Prawa budowlanego.
Wniosek składa się przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, która co do zasady powinna być ostateczna.
 

Podstawa prawna

Art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-11 09:06:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-11 09:10:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 13:14:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6061 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony