ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: AO-4 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegoDrukuj informacjęSprawa: AO-4 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Szczegóły informacji

AO-4 Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Wydział: Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Ogłoszono dnia: 2022-10-13 09:16:02

Termin załatwienia

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl

Sposób załatwienia

Zgodnie z ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 1. udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. w portalu danych, lub w innym systemie teleinformatycznym,
 3. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.
Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wymiany informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.
Informacją sektora publicznego jest każda treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotu zobowiązanego.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
 
Wniosek zawiera w szczególności:
 1. nazwę podmiotu zobowiązanego;
 2. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 3. wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 4. wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 5. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 6. wskazanie:
 1. sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
 2. sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.
 
Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej:
 1. na adres Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
 2. na adres e-mail: starostwo@powiatnowotomyski.pl
 3. na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /SPNowyTomysl/skrytka
 
W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Opłaty

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystywania bezpłatnie, jednakże Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub  informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. W przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Patrycja Dembniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-13 09:14:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-13 09:16:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-13 09:16:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
633 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony