ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, zlecanych sektorowi pozarządowemu przez Powiat Nowotomyski (WP-01) Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, zlecanych sektorowi pozarządowemu przez Powiat Nowotomyski (WP-01)

Szczegóły informacji

Uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, zlecanych sektorowi pozarządowemu przez Powiat Nowotomyski (WP-01)

Wydział: Dofinansowania i dotacje

Ogłoszono dnia: 2010-02-01 14:03:02

Termin załatwienia

Termin składania ofert określany jest corocznie przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego w drodze uchwały dotyczącej ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego. Konkurs ofert ogłaszany jest zwykle w ostatnim miesiącu danego roku kalendarzowego na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu oraz zarówno na stronie internetowej www.powiatnowotomyski.pl, jak i na stronie www.bip.powiatnowotomyski.pl (zakładka: Konkurs ofert).

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu przy ulicy Poznańskiej 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Rozwoju i Strategii – budynek „B”, II piętro, pokój nr 50 lub 53.
Złożenie dokumentów: osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera na adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl – w terminie wyznaczonym w warunkach konkursu (decyduje data wpływu do starostwa, a nie data stempla pocztowego).

Sposób załatwienia

  • Wybór ofert na wykonanie zadań określonych w pkt I w poszczególnych ogłoszeniach konkursowych, zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zostanie opublikowany na stronie internetowej Powiatu Nowotomyskiego dostępnej pod adresem: www.powiatnowotomyski.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu www.bip.powiatnowotomyski.pl, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu przy ulicy Poznańskiej 33.
  • Jeśli wnioskodawca pragnie ubiegać się o dofinansowanie kilku projektów,  wówczas na pojedynczy z nich powinien sporządzić oddzielny formularz oferty realizacji zadania publicznego, wg wzoru określonego w rozporządzeniu niżej wymienionym oraz złożyć ją z kompletem załączników, w osobnej zamkniętej kopercie opatrzonej stosownym opisem wraz oznaczeniem numeru i podpunktu zadania wynikającego z ogłoszenia konkursowego, z którego ma zostać dofinansowany dany projekt.
  • Wypełniając ofertę wnioskodawca musi określić konkretny termin (przedział czasowy) realizacji projektu (tj. obejmujący okres działań przygotowawczych/ organizacyjnych, a zarazem przygotowawczo-rozliczeniowych/  sprawozdawczych).
  • Ofertę należy sporządzić pisemnie pod rygorem nieważności w formie komputerowej lub czytelnym pismem ręcznym, w kontekście całościowym tj. z wypełnieniem ogółu istotnych pól jej druku/formularza.  
  • Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisami statutu, innego dokumentu albo rejestru/ ewidencji określającymi sposób reprezentacji.
  • Oferty złożone m.in. na niewłaściwych drukach, niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Wymagane Dokumenty

  • Wypełniony formularz oferty (wg wzoru określonego w aktualnym rozporządzeniu, o którym mowa niżej, do pobrania w siedzibie starostwa lub na stronie internetowej: www.powiatnowotomyski.pl oraz www.bip.powiatnowotomyski.pl).
Załączniki:
  • Do oferty należy dołączyć niezbędne dokumenty, które wskazane są w danym ogłoszeniu o konkursie ofert.

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

Uwagi

Dotację na realizację zadania otrzymują organizacje, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w postępowaniu konkursowym. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na właściwym formularzu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o otwartym konkursie.
Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników wydziału merytorycznego –   budynek „B”, II piętro, pokój nr 50 albo 53 tel. kont. +48 61 44 26 789 lub + 48 61 44 26 757.

Jednocześnie przypominamy, że w związku ze stanem epidemii, w sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie, ich załatwienie jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty (Zarządzenie Starosty nr 30/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w okresie epidemii).
Telefony kontaktowe do Wydziału Rozwoju i Strategii: +48 61 44 26 723, +48 61 44 26 789, +48 61 26 757, +48 61 44 26 756, +48 61 44 26 724. 

Podstawa prawna

–  ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
– uchwała Nr XXII/224/2020 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy na Powiatu Nowotomyskiego z organizacjami pozarządowymi
 na rok 2021”;
–  uchwała Nr 286/WR/2020 Zarządu Powiatu Nowotomyskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Nowotomyskiego w 2021 roku;
–  rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Tomczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Albrecht
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:02:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-01 14:03:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-05 09:40:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2567 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony