ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (OS-01)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (OS-01)

Szczegóły informacji

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (OS-01)

Wydział: Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2010-02-01 15:12:20

Termin załatwienia

30 dni. 60 dni, w przypadkach skomplikowanych.

Wymagane Dokumenty

     Wniosek o wydanie zezwolenia powinien spełniać wymagania określone w art. 42 ust. 1 (zbieranie odpadów), art. 42. ust. 2 (przetwarzanie odpadów) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 797).
 
Załączniki:
-       Kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną)
·         Plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami magazynowania odpadów. Plan sytuacyjny może zostać sporządzony odręcznie
·         Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.
 
W zakresie zezwolenia na zbieranie odpadów
 
1) zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 1950 ze zm.).
 
2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 358);
 
3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 707)
 
4) oświadczenie, że w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
-w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797)
 
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797)
W oświadczeniach, o których mowa pkt 3-5, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 
6) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.293), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 
7) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej wraz z postanowieniem komendanta uzgadniającym warunki ochrony przeciwpożarowej.
 
8) dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797) - w przypadku zbierania odpadów niebezpiecznych lub zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Jednostki budżetowe są wyłączone z tego obowiązku.
 
 
W zakresie zezwolenia na przetwarzanie  odpadów
 
1) zaświadczenie o niekaralności:
a) posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,
b) wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej
– za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019r.,poz. 1950 ze zm.).
 
2) zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
 
3) oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797)
 
4) oświadczenie, że w stosunku do:
a) osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,
b) posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna
-w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797)
 
5) oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797)
W oświadczeniach, o których mowa pkt 3-5, składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
 
6) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.
 
7) operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej wraz z postanowieniem komendanta uzgadniającym warunki ochrony przeciwpożarowej.
8) dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797) - w przypadku przetwarzania odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. Jednostki budżetowe są wyłączone z tego obowiązku.
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, budynek C, parter, pokój 17.
Odbiór dokumentów: przesłanie na adres wnioskodawcy za pośrednictwem poczty lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu budynek C, I piętro, pokój 25     
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
30 dni.
60 dni, w przypadkach skomplikowanych.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzja administracyjna – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania,  przetwarzania odpadów.
 
OPŁATY
616,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji.
Za wydanie decyzji na zbieranie przez sprzedawców odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych – zwolnienie z opłaty. Opłatę można uiścić na konto Urzędu Miasta w Nowym Tomyślu PKO BP S.A.
o/Nowy Tomyśl 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953 lub w kasie Urzędu Miasta w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, budynek A
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracowników wydziału – budynek C, I piętro, pok. 25 tel. 061 4426765.
Decyzja przesłana jest do Bazy danych o odpadach prowadzonej przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
PODSTAWA PRAWNA
·         Art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 797).
·         Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10).
 
DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2020-05-13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Gumny
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Gumny
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-02-01 14:19:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-02-01 15:12:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-05 14:16:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4485 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony