ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie kierowcą (DG-15 )Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie kierowcą (DG-15 )

Szczegóły informacji

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie kierowcą (DG-15 )

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2013-09-10 14:23:10

Termin załatwienia

Nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300   Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
Złożenie dokumentów: budynek D I piętro, pokój 15, tel. 61 4426792
Sprawy prowadzi – Arkadiusz Klorek
Odbiór dokumentów: I piętro, pokój 15

Sposób załatwienia

Wydanie licencji    na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym   przeznaczonym konstrukcyjnie  do  przewozu  od 7 do 9 osób  łącznie z kierowcą
 

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego  w zakresie  przewozu osób: samochodem osobowym  lub pojazdem samochodowym  przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób  łącznie z kierowcą (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej).
 
Załączniki:
 • oświadczenie osoby zarządzającej transportem  ( wzór  dostępny w urzędzie lub  na stronie  internetowej ),
 • kserokopia certyfikatu  kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem,
 • dokumenty potwierdzające, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową  zapewniającą  podjęcie i prowadzenie  działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego określoną środkami finansowymi  lub majątkiem  w wysokości  9 000 EURO na pierwszy pojazd zgłoszony do licencji i po 5 000 EURO  na każdy następny pojazd zgłoszony do licencji. Sytuację finansową, o której mowa potwierdza się:
  • rocznym sprawozdaniem finansowym,
  • dokumentami potwierdzającymi dysponowanie środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach   bankowych lub dostępnymi aktywami,
  • dokumentami potwierdzającymi posiadanie akcji lub udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych,
  • dokumentami potwierdzającymi udzielenie gwarancji lub poręczeń bankowych,
  • dokumentami potwierdzającymi własność nieruchomości.
 • oświadczenie członków  organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w  przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą,  że spełnia wymóg  dobrej reputacji ( wzór dostępny w urzędzie  lub na stronie internetowej ),
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, wobec których nie orzeczono   zakazu wykonywania   zawodu  kierowcy   lub oświadczenie  o zamiarze współpracy  z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonującymi osobiście  przewóz na jego  rzecz, wobec których  nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy  ( wzór dostępny w urzędzie  lub na stronie internetowej ),
 • wykaz pojazdów zawierający: markę/typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem ( wzór dostępny w urzędzie  lub na stronie internetowej ),
 • dowód wpłaty  za wydanie licencji

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym   przeznaczonym konstrukcyjnie  do  przewozu  od 7 do 9 osób  łącznie z kierowcą  pobiera się następujące opłaty:
 
okres ważności licencji w latach
od 2 do 15 lat
powyżej 15 do 30 lat
powyżej 30 do 50 lat
opłata w zł
700
800
900
 
Za wydanie  wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym   przeznaczonym konstrukcyjnie  do  przewozu  od 7 do 9 osób  łącznie z kierowcą, na każdy pojazd  samochodowy  zgłoszony we wniosku, pobiera się opłatę w wysokości 11%  odpowiedniej opłaty jak za udzielenie  licencji.
 
Opłatę można uiścić w kasie  Starostwa  Powiatowego w Nowym Tomyślu (budynek D) lub na konto:  nazwa odbiorcy: Powiat Nowotomyski konto nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 

Uwagi

W przypadku  nieprzedstawienia przez przedsiębiorcę wszystkich  wymaganych dokumentów, organ wzywa do uzupełnienia ich.
Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany  jest zgłosić  organowi udzielającemu licencji w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte  w licencji  przedsiębiorca  jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę  licencji.
W przypadku zmian, które dotyczą pojazdów ( np. zmiana numerów rejestracyjnych, zbycie pojazdu i zastąpienie go innym ), a nie  powodują zwiększenia ilości pojazdów, należy złożyć  stosowna informację.
 

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.2016 poz.1907 t.j. )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjnie   związane  z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych  ( Dz. U. 2013 poz. 916 )
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów ( Dz.  U. 2013 poz. 713 )

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Arkadiusz Klorek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-09-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Klorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-09-10 14:22:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Palacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-09-10 14:23:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-13 13:10:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2759 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony