ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Likwidacja klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowegoDrukuj informacjęSprawa: Likwidacja klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowego

Szczegóły informacji

Likwidacja klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowego

Wydział: Wydział Komunikacji Społecznej

Ogłoszono dnia: 2020-07-10 08:41:05

Termin załatwienia

Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego – nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
Wydział Komunikacji Społecznej
Złożenie i odbiór dokumentów:  złożenie - Kancelaria Starostwa Powiatowego; odbiór - pokój nr 53, budynek B. Telefon kontaktowy: 61 44 26 789.

Sposób załatwienia

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej
 • uczniowskie kluby sportowe
 
I. Krok pierwszy
Jeśli członkowie klubu sportowego lub uczniowskiego klubu sportowego chcą, aby klub zakończył swoją działalność i byt prawny powinni w pierwszej kolejności na Walnym Zebraniu Członków:
 
 1. podjąć uchwałę o rozwiązaniu klubu zgodnie z zapisami statutu klubu (wzór uchwały do pobrania na dole strony – zał. 1),
 2. sporządzić protokół z zebrania (wzór protokołu do pobrania na dole strony - zał. 2),
 3. sporządzić listę obecności członków klubu na zebraniu (wzór listy do pobrania na dole strony - zał. 3).
Uchwała powinna:
 
 1. określać datę rozwiązania klubu, która jest jednocześnie datą rozpoczęcia likwidacji,
 2. określać cel, na który przeznaczony będzie majątek zlikwidowanego klubu,
 3. może także wskazać likwidatora, jednakże w przypadku braku takiego wskazania w uchwale i statucie likwidatorami są członkowie Zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).
 
II. Krok drugi:
Następnie likwidator:
 
 1. sporządza sprawozdanie finansowe (zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości) na dzień poprzedzający dzień rozpoczęcia likwidacji,
 2. pisemnie zawiadamia Starostę Nowotomyskiego - o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu (wzór zawiadomienia do pobrania poniżej – zał. 4) oraz dołącza protokół z Walnego Zebrania Członków wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
 3. podaje do publicznej wiadomości informacje o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (można też złożyć z ww. dokumentami 3 szt. ogłoszenia o likwidacji do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, które zostaną wywieszone na tablicach Starostwa na 3 tygodnie (wzór ogłoszenia do pobrania poniżej - zał. 5),
 4. ogłoszenie powinno zawierać informacje o rozpoczęciu likwidacji, dane kontaktowe do likwidatora oraz datę, do kiedy można zgłaszać ewentualne roszczenia wobec likwidującej się organizacji.
 
III. Krok trzeci:
W dalszej kolejności likwidator:
 
 1. ustala listę wierzycieli i dłużników,
 2. przystępuje do zbycia majątku klubu i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli,
 3. zamyka rachunek bankowy w banku, w którym klub go posiadał,
 4. sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości - stan rachunkowy na koniec likwidacji,
 5. sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie (protokół zawiera podpis zdającego i przejmującego),
 6. dokonuje innych czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji, w tym zawiadamia właściwy urząd skarbowy i Urząd Statystyczny w Nowym Tomyślu,
 7. sporządza sprawozdanie z podjętych przez siebie działań w toku likwidacji.
 
IV. Krok czwarty
Likwidator składa wniosek do Starosty Nowotomyskiego o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji (zał. 6) wraz z:
 
 • sprawozdaniem finansowym na koniec likwidacji,
 • dowodem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (wzór wniosku - plik do pobrania na dole strony)
 • sprawozdaniem Likwidatora z podjętych działań.
Zarówno sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający jak i dzień zakończenia likwidacji oraz sprawozdanie z czynności likwidacyjnych winny być zatwierdzenie przez walne zebranie członków.

Opłaty

10zł - za wydanie decyzji.
Opłatę skarbową wpłaca się w dowolnym banku na rachunek: Urząd Miejski w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
PKO O/Nowy Tomyśl 
konto nr: 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. „Opłata skarbowa z tytułu…”)

Tryb odwoławczy

Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

Uwagi

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klubów sportowych klub traci osobowość prawną.
 
Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej lub uczniowskiego klubu sportowego z ewidencji prowadzonej przez Starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego.
 
Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. – w sprawie ewidencji klubów sportowych – (Dz.U. z 2011 Nr  243, poz. 1449),
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach - ( (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 
Zamieszczone wzory dokumentów nie stanowią urzędowych formularzy, a jedynie przygotowane dla Państwa edytowalne szablony do wykorzystania.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystian Dybek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-10 08:35:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-10 08:41:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-17 10:07:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1663 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony