ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)Drukuj informacjęSprawa: Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

Szczegóły informacji

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-09 15:29:44

Termin załatwienia

Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni organ nie wniesie sprzeciwu, nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Wydział Budownictwa i Architektury
Złożenie dokumentów: parter, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) lub pokój 17 - Kancelaria Starostwa.

Telefon kontaktowy

61 44 26 768; 61 44 26 745; 61 44 26 744; 61 44 26 743.

Sposób załatwienia

W razie stwierdzenia nieprawidłowości lub braków, Inwestor zostaje zobowiązany postanowieniem do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. W sytuacji nieuzupełnienia zgłoszenia we wskazanym terminie wydawana jest decyzja sprzeciwu.
Organ wnosi sprzeciw również w przypadku, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) budowa lub wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz inne przepisy,
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje. Postanowienia wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, decyzje sprzeciwu wydawane w trybie administracyjnym Wydział Budownictwa i Architektury przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia. W trakcie postępowania informacji udziela inspektor prowadzący postępowanie.

Wymagane Dokumenty

 • Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (wzór do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.
Załączniki:
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (wzór ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
 • odpowiednie szkice lub rysunki zamierzenia budowlanego
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw lub kopie tych pozwoleń, uzgodnień, opinii i innych dokumentów;
 • projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w przypadku:
  • budowy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
  • budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych.  Budowa przyłączy wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Uwaga: Zgłoszenie dokonania budowy przyłączy jest indywidualnym wyborem Inwestora – nie jest obowiązkowe (art. A – ustawa prawo budowlane).

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej. Wnioski, załączniki do nich w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uwagi

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych lub określonego obiektu objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania.
Tymczasowy obiekt – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem.
Zgłoszeniu podlega budowa tymczasowych obiektów budowlanych przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
 
Istnieje możliwość składania wniosku przez rządową aplikację – serwis e-budownictwo

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-09 15:22:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-09 15:29:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 14:27:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6885 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony