ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)Drukuj informacjęSprawa: Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)

Szczegóły informacji

Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-05-24 08:46:51

Termin załatwienia

Wniosek składa się przed rozpoczęciem budowy. Zgodnie z art. 93 pkt 4 ustawy Prawo budowlane przystąpienie lub prowadzenie robót budowlanych z naruszeniem wymogów art. 45a zagrożone jest karą grzywny. Odpowiedzialność ponosił będzie kierownik budowy albo inwestor.

Miejsce załatwienia

Wniosek składa się do organu administracji architektoniczno-budowlanej.
Organem administracji architektoniczno-budowlanej jest:
 • starosta (w miastach na prawach powiatu rolę starosty pełni prezydent miasta)
 • wojewoda (w zakresie spraw wymienionych w art. 82 ust. 3 i 4 Prawa budowlanego)

Adres e-mail

budownictwo@powiatnowotomyski.pl

Sposób załatwienia

Obowiązki kierownika budowy (ar. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane)
Przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy jest obowiązany:
 1. zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki (w przypadku braku obowiązku ustanowienia kierownika budowy spełnienie obowiązku zabezpieczenia terenu budowy lub rozbiórki należy do inwestora)
 2. potwierdzić wpisem w dzienniku budowy otrzymanie od inwestora zatwierdzonego projektu budowlanego oraz, o ile jest wymagany - projektu technicznego, z wyjątkiem budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy, a także obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa
 3. umieścić na terenie budowy, w widocznym miejscu:
a) tablicę informacyjną oraz
b) ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - w przypadku budowy, na której przewiduje się prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników lub przewidywany zakres robót budowlanych przekracza 500 osobodni,
 • z wyjątkiem budowy, dla której nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy; obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa, a także obiektów liniowych.
Jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami, organ administracji architektoniczno-budowlanej na wniosek Inwestora może wyłączyć konieczność stosowania powyższych obowiązków.
 
Podmiot składający wniosek
Wniosek składa inwestor.
Inwestorem może być:
 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka nieposiadająca osobowości prawnej (w przypadku państwowej i samorządowej jednostki organizacyjne i organizacji społecznej).
Inwestor może działać przez pełnomocnika.

Wymagane Dokumenty

Zawartość wniosku
W celu wypełnienia wniosku konieczne będzie wskazanie danych dotyczących:
 • inwestora (w tym danych do korespondencji)
 • pełnomocnika (jeżeli inwestor zamierza działać przez pełnomocnika)
 • decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (będących podstawą rozpoczęcia budowy)
 • planowanej inwestycji (zamierzenia budowlanego)
W zakresie danych dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę należy podać:
 • datę wydania decyzji
 • nr i znak decyzji
 • nazwę zamierzenia budowlanego objętego decyzją
W zakresie danych dotyczących zgłoszenia należy podać:
 • rodzaj robót objętych zgłoszeniem
 • zakres robót objętych zgłoszeniem
 • datę złożenia zgłoszenia
Wniosek o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane należy uzasadnić, poprzez wskazanie stopnia skomplikowania robót budowlanych lub innych ważnych względów.
 
Załączniki do wniosku
 • pełnomocnictwo do reprezentowania inwestora (wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej) – jeżeli inwestor działa przez pełnomocnika.
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych (np. brak podpisu, pełnomocnictwa) organ wezwie wnoszącego podanie, do usunięcia braków, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
 

Czas realizacji

Organ ma miesiąc na wydanie decyzji o wyłączenie stosowania przepisów art. 45a ust 1 ustawy Prawo budowlane, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − dwa miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 K.p.a.).
W powyższym terminie organ może wydać decyzję o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami lub odmowie wyłączenia stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane (od decyzji takiej przysługuje odwołanie do organu wyższej instancji).
 

Opłaty

Złożenie wniosku o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo budowlane nie wymaga wnoszenia żadnych opłat.

Uwagi

Istnieje możliwość składania wniosku przez rządową aplikację – serwis e-budownictwo

Podstawa prawna

Art. 45a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-24 08:45:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marcin Ślusarz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-24 08:46:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marcin Ślusarz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-25 09:50:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1178 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony