ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: KM-22 Wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora. Drukuj informacjęSprawa: KM-22 Wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora.

Szczegóły informacji

KM-22 Wpis lub zmiana wpisu osoby do ewidencji instruktorów/wykładowców i wydanie legitymacji instruktora.

Wydział: Wydział Komunikacji

Ogłoszono dnia: 2022-10-17 14:15:59

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty otrzymania informacji o wyniku egzaminu państwowego.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Komunikacji.
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek D I piętro, pokój 17, tel. 61-44-26-729
Sprawę prowadzi: Edyta Cylna-Szwedek.

Sposób załatwienia

 1. Decyzja administracyjna o wpisie/odmowie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 2. Legitymacja instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców.

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców wraz z załącznikami:
 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców),
 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców),
 3. zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców,
 4. oświadczenie o niekaralności,
 5. fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
 6. w przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia doprowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora,
 7. prawo jazdy (do wglądu),
 8. potwierdzenie wniesienia opłaty za wpis do ewidencji instruktora/wykładowcy
 9. pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika.
 10. potwierdzenie opłaty za egzamin państwowy,

Opłaty

 1. wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców – 51 zł. Opłatę można uiścić przelewem na konto Powiatu Nowotomyskiego w Nowym Tomyślu na konto banku Spółdzielczego 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018
 2. Przedłużenie, wymiana, wydanie wtórnika legitymacji instruktora nie podlega opłacie.
 3. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawca jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). Opłatę za pełnomocnictwo można uiścić przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu na konto: PKO BP 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953.
 4. Przeprowadzenie egzaminu państwowego – według poniższej tabeli:
 
 
Poz.
 
Zakres egzaminu
Opłata (w zł)
Część pierwsza
Część druga
Część trzecia
1.
kategoria B lub T
50
50
240
2.
kategoria A, C1, C1+E, C, D1, D1+E, D
50
50
260
3.
kategoria B+E, C+E, D+E
50
-
260
4.
pozwolenie
50
50
160
Wpłat za egzamin państwowy należy dokonywać na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Tryb odwoławczy

Organem odwoławczym jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu. Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.

Uwagi

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - Instruktorem jest osoba, która:
 1. (uchylony);
 2. posiada prawo jazdy:
  1. kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
  2. kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
  3. kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii,
  4. kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
 3. posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
 4. posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
 5. posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
 6. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
 7. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
 8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  1. przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  2. przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  3. przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  4. prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  5. przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  6. przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
 9. jest wpisana do ewidencji instruktorów.
Ewidencję instruktorów prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
 1. wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8;
 2. nadaje instruktorowi numer ewidencyjny;
 3. odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
  1. nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8, lub
  2. została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - Wykładowcą jest osoba, która:
 1. spełnia wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 7 i 8, oraz posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców;
 2. jest wpisana do ewidencji wykładowców.
Ewidencję wykładowców prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce ich zamieszkania, który:
 1. wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6-8;
 2. wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
 3. nadaje wykładowcy numer ewidencyjny;
 4. odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
  1. nie spełnia wymagań, o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt 6-8, lub
  2. została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 46 ust. 5.
 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Arkadiusz Klorek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-17 14:14:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-17 14:15:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-03 13:40:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
508 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony