ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej (PZON-06)

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2014-07-15 14:10:38

Termin załatwienia

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty

Miejsce załatwienia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, Informacja telefoniczna: 61 44 26 772
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.
Złożenie dokumentów OSOBIŚCIE przez wnioskodawcę z wyjątkiem:
1) Osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską ,za którą wniosek składa jeden z rodziców;
3) Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Telefon kontaktowy

061 44 26 772

Sposób załatwienia

Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty

Miejsce odbioru

Kartę należy odebrać osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość ALBO przez osobę upoważnioną po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego upoważnienia do odbioru karty.

Wymagane Dokumenty

  1. Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 7 maja 2015 r. (do pobrania i wypełnienia na miejscu)
    2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
    3. Jedna fotografia o wymiarach 35mmx45mm, odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
    4. Do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do wydania karty parkingowej.
    Uwaga! Prawomocne orzeczenie to orzeczenie wobec którego upłynął termin do wniesienia odwołania.
 

Czas realizacji

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje osobę niepełnosprawną o terminie i miejscu odbioru karty

Opłaty

Opłata w wysokości 21 zł,
od 07.10.2017 r. na nr rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym
53 9058 0000 0000 0000 7272 0033
Nazwa odbiorcy: POWIAT NOWOTOMYSKI
Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Tytułem przelewu:  „opłata za wydanie karty parkingowej” oraz imię i nazwisko osoby składającej wniosek

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Uwaga !!!
Karty parkingowe:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu informuje że, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 568):
a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1123)  do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.
Do wniosku złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się odpowiednio kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego.
 

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zmianami) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446, ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 870 ze zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. U. z dnia 2014 r. poz. 843)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 691)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-15 14:03:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-15 14:10:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-02 14:05:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4327 raz(y)