ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Wydanie karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych (PZON -07)

Wydział: Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszono dnia: 2014-07-15 14:19:28

Termin załatwienia

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty

Miejsce załatwienia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, Informacja telefoniczna: 61 44 26 772
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.
Złożenie dokumentów: OSOBIŚCIE przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki

Telefon kontaktowy

061 44 26 772

Sposób załatwienia

Kartę dla placówki należy odebrać osobiście przez osobę upoważnioną do reprezentowania placówki po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość

Miejsce odbioru

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, Informacja telefoniczna: 61 44 26 772
Złożenie i odbiór dokumentów: budynek E, pokój nr 5, wejście do budynku z tyłu za ośrodkiem zdrowia, podjazdem dostosowanym do osób niepełnosprawnych.

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od dnia 1 lipca 2014 r.
2. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
3. Do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki:
4. oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki,
5. oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Czas realizacji

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne informuje placówkę o terminie i miejscu odbioru karty

Opłaty

Opłata w wysokości 21 zł,
od 07.10.2017 r. na nr rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym
53 9058 0000 0000 0000 7272 0033
Nazwa odbiorcy: POWIAT NOWOTOMYSKI
Adres: ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
Tytułem „opłata za wydanie karty parkingowej”

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Uwaga !!!
Karty parkingowe:
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Tomyślu informuje że, zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 568):
a) w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności karty parkingowe również zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
b) karty parkingowe dla placówek, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.06.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1123)  do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego.
W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę podpisu na wniosku o wydanie karty parkingowej, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, wnioskodawca czyni na wniosku tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba przez niego upoważniona wpisuje jej imię i nazwisko oraz składa swój podpis.
Do wniosku złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się odpowiednio kopię prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.
Karta parkingowa, za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego.

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2012r. poz. 1137 ze zmianami). ) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446, ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 870 z późn. zm.).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 818).
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 843)• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.. 691)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Szudra
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Szudra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-15 14:14:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Tomczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-07-15 14:19:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-02 14:10:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2349 raz(y)