Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę (PB-9)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-10 12:51:59

Termin załatwienia

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.
Wydział Budownictwa i Architektury
Złożenie dokumentów: parter, Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) lub pokój 17 - Kancelaria Starostwa,
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 745,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.
Odbiór dokumentów: Decyzję tut. organ wysyła do Inwestora lub pełnomocnika listem poleconym za dowodem doręczenia, bądź Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej w tut. wydziale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 761,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.

Sposób załatwienia

W postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innego Inwestora sprawdza się kompletność wniosku w przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
Wezwania wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego oraz decyzje o odmowie przeniesienia pozwolenia na budowę wydaje w trybie administracyjnym Wydział Budownictwa i Architektury przesyła do Inwestora listem poleconym za dowodem doręczenia.
W trakcie postępowania informacji udziela pracownik prowadzący postępowanie.
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Wymagane Dokumenty

Wniosek złożony przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (wzór własny do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
 
Załączniki:
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, wypełnionego na drukach ściśle określonych przepisem prawa (wzór ustawowy do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
 • Pisemna zgoda dotychczasowego Inwestora(ów) na przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu
 • Pisemne oświadczenie nabywcy(ów) o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w wydanej decyzji pozwolenia na budowę
 • Oryginał lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia pozwolenia na budowę
 • Oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej.
  Do wglądu:
 • Oryginał dziennika budowy w przypadku, jeśli został on już wydany.

Opłaty

90,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Opłatę skarbową od uzyskanego pozwolenia uiszcza na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu nr konta 44 1020 4144 0000 6902 0078 2953.
Wnioski, załączniki, zezwolenia w sprawach mieszkaniowych nie podlegają opłatom skarbowym.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Uwagi

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie decyzji.
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych Przeniesienie pozwolenia na budowę może nastąpić tylko w przypadku, kiedy decyzja pozwolenia na budowę jest ważna. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
 
 
Istnieje możliwość składania wniosku przez rządową aplikację – serwis e-budownictwo

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-10 12:46:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-10 12:51:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-13 14:29:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2229 raz(y)