ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu (EW-40)

Wydział Komunikacji

Dokonanie zgłoszenia rozbiórki (PB-4)

Wydział Budownictwa i Architektury

Dokonanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części (PB-18)

Wydział Budownictwa i Architektury

DR-1 Wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę* zjazdu

Wydział Infrastruktury Drogowej

DR-2 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydział Infrastruktury Drogowej

DR-3 Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wydział Infrastruktury Drogowej

DR-4 Zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydział Infrastruktury Drogowej

Ewidencja gruntów i budynków – uzyskanie decyzji dotyczącej wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków – sprostowanie zapisów dotyczących dróg, które nie są drogami Publicznymi (EW-70)

Grunty i budynki

i.KERG /adres skrytki e-puap: /SPNowyTomysl/PODGiK

Dokumentacja geodezyjna

i.Komornik /adres skrytki e-puap: /SPNowyTomysl/PODGiK

Dokumentacja geodezyjna

i.Obywatel /adres skrytki e-puap: /SPNowyTomysl/PODGiK

Dokumentacja geodezyjna

i.Rzeczoznawca /adres skrytki e-puap: /SPNowyTomysl/PODGiK

Dokumentacja geodezyjna

iNarady

Dokumentacja geodezyjna

iProjektant

Dokumentacja geodezyjna

Komunikat w sprawie procedury stosowanej w postępowaniu egzaminacyjnym o awans na stopnień nauczyciela mianowanego

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

Likwidacja klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowego

Wydział Komunikacji Społecznej

Nadanie w pojeździe cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej (EW-41)

Wydział Komunikacji

Odbiór dowodu rejestracyjnego (wymiana pozwolenia czasowego na dowód rejestracyjny (EW-28)

Wydział Komunikacji

Odbiór prawa jazdy po egzaminie (EW-01)

Wydział Komunikacji

Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (EW-34)

Wydział Komunikacji

Ogólną klauzula informacyjna

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego (PB-3)

Wydział Budownictwa i Architektury

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w prawo własności (GN-02)

Grunty i budynki

Przesłanie profilu kandydata na kierowcę dla osób ubiegających się o prawo jazdy, które nie zdały egzaminu państwowego przez okres 1 roku.(EW-12)

Wydział Komunikacji

Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej, geologiczno - inżynierskiej i ustalającej zasoby złóż kopalin pospolitych (EW-60)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski (EW-21)

Wydział Komunikacji

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terenie Polski (EW-27)

Wydział Komunikacji

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej (EW-25)

Wydział Komunikacji

Rejestracja używanego pojazdu sprowadzonego z Unii Europejskiej (EW-24)

Wydział Komunikacji

Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa unii europejskiej (EW-50)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Rekultywacja gruntów – uzyskanie decyzji określającej kierunek rekultywacji gruntów (RI-04)

Grunty i budynki

Rekultywacja gruntów- uzyskanie decyzji uznającej rekultywację za zakończoną (RI-05)

Grunty i budynki

Skorzystanie z porady i podjęcie ewentualnej interwencji przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów (DG-25)

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a Ustawy prawo o ruchu drogowym ( DG-17)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy (DG-01)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym: GAZ, VAT, HAK, TAXI, L (EW-29)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie decyzji o gleboznawczej klasyfikacji gruntów (RI-03)

Grunty i budynki

Uzyskanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (PB-1)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę (PB-9)

Wydział Budownictwa i Architektury

UZYSKANIE DECYZJI O PRZYZNANIU PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTU Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU (DZIAŁKA EMERYTALNA) GN-04

Grunty i budynki

UZYSKANIE DECYZJI O PRZYZNANIU PRAWA WŁASNOŚCI DZIAŁKI GRUNTU Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU (DZIAŁKA POD BUDYNKIEM) (GN-03)

Grunty i budynki

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (RI-20)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych (RI-26)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych (DG-20)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie dodatkowego wypisu z licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy (DG-07)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, zlecanych sektorowi pozarządowemu przez Powiat Nowotomyski (WP-01)

Dofinansowania i dotacje

Uzyskanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego (EW-55)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie koncesji wydobywanie kopalin pospolitych (DG-21)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-09)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia (PZON-04)

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Uzyskanie legitymacji osoby niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia (PZON-05)

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (DG-16)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu od 7 do 9 osób łącznie kierowcą (DG-15 )

Wydział Komunikacji

Uzyskanie międzynarodowego prawa jazdy (EW-02)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności do 16 roku życia (PZON-02)

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (PZON-01)

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (PZON-03)

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Uzyskanie ostemplowanego dziennika budowy (RI-13)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza w związku z eksploatacją instalacji (OS-03)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew na gruntach stanowiących własność gminy (OS-12)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji (OS-02)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (OS-05)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie przedłużenia legitymacji instruktora nauki jazdy (DG-10)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie skierowania na ponowny egzamin w przypadku przekroczenia limitu punktów karnych (EW-10)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów (DG-13)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie uprawnień do przeprowadzania badań technicznych pojazdów w związku z poszerzeniem ich zakresu (DG-14)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie w przypadkach losowych pozwolenia na niezgodną z Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu wycinkę drzew w lasach niestanowiących własności skarbu państwa (OS-10)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej (EW-75)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (EW-76)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych (EW-77)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie wpisu w ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych o zmianie w składzie zarządu, statutu lub adresu siedziby(EW-79)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (EW-30)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego zniszczenia (EW-31)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika karty pojazdu (EW-35)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika licencji lub wtórnika wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego (DG-02)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku utraty (EW-03)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika prawa jazdy w przypadku zniszczenia lub zmiany danych (EW-04)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku kradzieży (EW-36)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zagubienia (EW-37)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wtórnika tablic rejestracyjnych w przypadku zniszczenia (EW-38)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie wyciągu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych lub klubów sportowych (EW-78)

Wydział Komunikacji Społecznej

Uzyskanie zaświadczenia na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy (DG-05)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu (RI-10)

Wydział Budownictwa i Architektury

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (DG-11)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów (DG-12)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie zaświadczenia, że nieruchomość nie jest opisana w Uproszczonym Planie Urządzenia Lasu oraz nie wydano dla niej decyzji na podst. art. 19 ust. 3 ustawy o lasach (OS-11)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów (OS-01)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Uzyskanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego kraju (WP-02)

Wydział Administracyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (DG-03)

Wydział Komunikacji

Uzyskanie zezwolenie na przewozy regularne specjalne w krajowym transporcie drogowym osób (DG-04)

Wydział Komunikacji

Wniosek o pozwolenie na budowę tymczasowego budynku (PB-8)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia (PB-11)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (PB-7)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wniosek o wyłączenie niektórych obowiązków kierownika budowy (PB-13)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wnioski do pobrania dla geodetów

Dokumentacja geodezyjna

Wnioski do pobrania dla osób fizycznych/prawnych

Dokumentacja geodezyjna

Wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej (PZON-06)

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wydanie karty parkingowej dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych (PZON -07)

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno - budowlanego (PB-6)

Wydział Budownictwa i Architektury

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (RI-02)

Grunty i budynki

Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsca na wpis kolejnego terminu badania technicznego (EW-32)

Wydział Komunikacji

Wymiana lub uzyskanie wtórnika prawa jazdy z uwagi na utratę ważności uzyskanego dokumentu (EW-07)

Wydział Komunikacji

Wymiana prawa jazdy w związku z koniecznością wpisu do prawa jazdy odbycia kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego (EW-05)

Wydział Komunikacji

Wymiana prawa jazdy wydanego przed 01.07.1999 roku (EW-06)

Wydział Komunikacji

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą na polskie prawo jazdy (EW-08)

Wydział Komunikacji

Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (EW-13)

Wydział Komunikacji

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku jego zniszczenia (kasacji) za granicą (EW-42)

Wydział Komunikacji

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku kradzieży (EW-43)

Wydział Komunikacji

Wyrejestrowanie pojazdu w przypadku przekazania do stacji demontażu pojazdów (EW-44)

Wydział Komunikacji

Zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg powiatowych i gminnych Powiatu Nowotomyskiego

Wydział Komunikacji

Zgłoszenie budowy domu do 70m2 wolno stojącego nie więcej niż dwukondygnacyjnego o powierzchni zabudowy do 70m2 , których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce budowlanej, na której zgłoszony budynek budowany jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkalnych inwestora (PB-2a)

Wydział Budownictwa i Architektury

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych (PB-2)

Wydział Budownictwa i Architektury

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko (OS-08)

Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Złożenie wniosku przez kandydata na kierowcę (EW-14)

Wydział Komunikacji

Złożenie zawiadomienia o sprzedaży pojazdu (EW-39)

Wydział Komunikacji

Złożenie zawiadomienia o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu (EW-33)

Wydział Komunikacji

Zwrot zatrzymanego prawa jazdy po zakończeniu zakazu prowadzenia pojazdów (EW-09)

Wydział Komunikacji

Отримання листка інвалідності/ступеню інвалідності для громадян з України.

Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności