Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna - informacja

Szczegóły informacji

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-05-12 08:12:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Informacja
 
W dniu 27 listopada br. PODGiK w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42 będzie nieczynny z powodu remontu.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Oczywiście będzie możliwość pozostawienia dokumentacji lub złożenia wniosku w Głównym Budynku Starostwa Powiatowego
w biurze podawczym 7.30-15.30 ul Poznańska 33.
 
 
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nowotomyskiego Nr OR.120.44.2018    z dnia 5 grudnia 2018 r. ustalono dzień 24 grudnia 2018 r.
– dniem wolnym od pracy
dla wszystkich pracowników Starostwa, a w zamian wyznaczono dzień 15 grudnia 2018 r. dniem pracy.
Starostwo dnia 15 grudnia 2018 r. (sobota) będzie czynne w godzinach od 7.30-15.30
 
 
Sekretarz Powiatu
Ryszard Napierała
 

Akapit nr - brak tytułu

Raport o stanie powiatu
 
Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 
 
 
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowotomyskiego odbędzie się na sesji
 Rady Powiatu Nowotomyskiego w dniu 26 czerwca 2019r. o godz. 13.00
 
 
 
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
 
Informujemy, że zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
 
 
Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym - Kancelaria (pok. 17) -  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie powiatu, tj. do dnia 25 czerwca 2019r.
 
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
 
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
Komunikat
Zmiana   kont bankowych Powiatu Nowotomyskiego
 
Od dnia 7 października 2017 roku ulegają zmianie wszystkie konta  bankowe  Powiatu  Nowotomyskiego ,  w tym min.:
 
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów- geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

 
 
INFORMACJA
 
            Starosta, Wicestarosta i Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13:00 do 15:30, po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Starostwa. W przypadku, gdy w poniedziałek przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta i Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 13:00 do 15:30.
             Kierownicy wydziałów oraz pozostali pracownicy Starostwa przyjmują interesantów w godzinach pracy Starostwa.

Akapit nr - brak tytułu

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Przy wejściu głównym do budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu / wejście do budynku „ A”/ od ul. Poznańskiej 33 oraz od strony parkingu Starostwa   zainstalowane są dzwonki, po których sygnale jedna z wyznaczonych osób pomaga w dostępie do budynku, przy użyciu  schodołaza.
W holu głównym budynku „A” znajdują się przygotowane dla interesantów miejsca, w  których, w razie potrzeby  osoby kompetentne udzielają niezbędnych informacji.
Przy wejściu do budynku „ F” – Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i  Kartograficznej -  znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.