Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna - informacja

Szczegóły informacji

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-05-12 08:12:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Informacja
 
W dniu 27 listopada br. PODGiK w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 42 będzie nieczynny z powodu remontu.
Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Oczywiście będzie możliwość pozostawienia dokumentacji lub złożenia wniosku w Głównym Budynku Starostwa Powiatowego
w biurze podawczym 7.30-15.30 ul Poznańska 33.
 
 
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA
Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Nowotomyskiego Nr OR.120.44.2018    z dnia 5 grudnia 2018 r. ustalono dzień 24 grudnia 2018 r.
– dniem wolnym od pracy
dla wszystkich pracowników Starostwa, a w zamian wyznaczono dzień 15 grudnia 2018 r. dniem pracy.
Starostwo dnia 15 grudnia 2018 r. (sobota) będzie czynne w godzinach od 7.30-15.30
 
 
Sekretarz Powiatu
Ryszard Napierała
 

Akapit nr - brak tytułu

Raport o stanie powiatu
 
Zarząd Powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu. Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę. 
 
 
Debata nad Raportem o stanie Powiatu Nowotomyskiego odbędzie się na sesji
 Rady Powiatu Nowotomyskiego w dniu 26 czerwca 2019r. o godz. 13.00
 
 
 
Głos mieszkańców w debacie nad raportem
 
Informujemy, że zgodnie z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
 
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu.
 
 
Zgłoszenie należy złożyć w Starostwie Powiatowym - Kancelaria (pok. 17) -  najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której będzie przedstawiany raport o stanie powiatu, tj. do dnia 25 czerwca 2019r.
 
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 
 
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
tel.: +48614426700
fax.: +48614423589
e-mail:
Cyfrowy Urząd: cu.powiatnowotomyski.pl
Ogólna skrytka ePUAP Starostwa Powiatowego: /SPNowyTomysl/skrytka
skrytka Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii: /SPNowyTomysl/PODGiK
skrytka systemu Pojazd i Kierowca: https://www.esp.pwpw.pl/
Sprawdź status załatwianej sprawy: tutaj
Aplikacja mobilna ePNT: tutaj
Zamówienia publiczne powyżej progu 130.000 zł. - Platforma zakupowa
 
 
Inspektor Ochrony Danych - Pani Marlena Galas, kontakt: telefonicznie: 614426705, e-mail:
 
 
INFORMACJA
 
Z dniem 2 stycznia 2023 r. bezpośrednia obsługa interesantów w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.00.
 
Telefony kontaktowe do Wydziału Budownictwa i Architektury:
 
61 44 26 745
61 44 26 746
61 44 26 744
61 44 26 766
61 44 26 767
61 44 26 768
61 44 26 743
61 44 26 761
 
Informacja odnośnie Wydziału Komunikacji
 
 
 
 
UWAGA!
 
W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU
POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W NOWYM TOMYŚLU
Z DNIEM 14.06.2023 NASTĘPUJE ZMIANA LOKALIZACJI WYDZIAŁU NA ULICĘ POZNAŃSKĄ 33 (GŁÓWNY BUDYNEK STAROSTWA- BUD. B)
 
 
Komunikat
Zmiana kont bankowych Powiatu Nowotomyskiego
 
Od dnia 7 października 2017 roku ulegają zmianie wszystkie konta  bankowe  Powiatu  Nowotomyskiego ,  w tym min.:
 
1. Rachunek  bieżący  -Budżet (Organ):
nr 53 9058 0000 0000 0000 7272 0033   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
2. Dochody Starostwa Powiatowego:
nr 11 9058 0000 0000 0000 7272 0013  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
3.Rachunek wyodrębnionych  wpływów- geodezja:
nr 54 9058 0000 0000 0000 7272 0015   Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
4.Rachunek dochodów komunikacyjnych :
nr 70 9058 0000 0000 0000 7272 0018  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
5.Wyodrębnione wpływy- Grunty Skarbu Państwa:
nr 22 9058 0000 0000 0000 7272 0009  Bank Spółdzielczy Nowy Tomyśl
 
 
 

Akapit nr - brak tytułu

 
 
INFORMACJA
 
           Starosta, Wicestarosta i Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 13.00 do 16.00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie Starosty. W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, Starosta, Wicestarosta i Sekretarz przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 13.00 do 16.00.
 
Kierownicy wydziałów oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska przyjmują interesantów w godzinach pracy Starostwa.

Akapit nr - brak tytułu

 
 
INFORMACJA
Informujemy, że Zarządzeniem nr 39/2020 Starosty Nowotomyskiego z dnia 10 września 2020r. w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów, w tym terminowości załatwiania spraw przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu ustalono:
 1. każdy wtorek dniem wolnym od obsługi interesantów;
 2. w pozostałe dni obsługę interesantów w godzinach od 7.30 do 14.00.
Jednocześnie przypominamy, że w związku ze stanem epidemii, w sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie, ich załatwienie jest możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty (Zarządzenie Starosty nr 30/2020 z dnia 2 czerwca 2020r. w sprawie organizacji pracy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu w okresie epidemii).
 
Telefony kontaktowe do Wydziału Budownictwa i Architektury:
61 44 26 745
61 44 26 746
61 44 26 743
61 44 26 761

Akapit nr - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE
 
Mając na względzie wprowadzenie od dnia 20 marca 2020 r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS–CoV–2 oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie przeciwdziałania możliwości rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie obsługiwanych mieszkańców i pracowników urzędu, do odwołania wprowadza się zmianę organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu.
 
Podstawową formą obsługi klientów w Starostwie jest kontakt telefoniczny, mailowy lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.
Wszelkie sprawy w Starostwie załatwiane będą za pośrednictwem:
1) poczty tradycyjnej, elektronicznej (e-mail: ) lub telefonicznie,
2) elektronicznej skrzynki podawczej - e-PUAP. W sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie, ich załatwienie będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 1. Pisma składane bezpośrednio w Starostwie będą odbierane od klientów wyłącznie w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku C Starostwa (wejście główne ul. Poznańska 33). Przy składaniu pism w holu mogą znajdować się tylko dwie osoby.
 2. W sprawach wymagających osobistej wizyty w Starostwie, ich załatwienie będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty.
 3. Sprawy z zakresu Wydziału Komunikacji załatwiane są bezpośrednio na stanowiskach pracy (budynek D) z zastrzeżeniem, że w jednym pomieszczeniu nie może być więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów).
 
Wykaz telefonów do poszczególnych wydziałów:
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel. 61 44 26 742;
 • Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym - tel. 61 44 26 694;
 • Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych - tel. 61 44 26 715;
 • Wydział Administracyjno - Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego - tel. 61 44 26 709, 61 44 26 703;
 • Wydział Rozwoju i Strategii - tel. 61 44 26 723, 61 44 26 789, 61 44 26 757;
 • Wydział Finansów - tel. 61 44 26 720;
 • Wydział Komunikacji:
  • REJESTRACJA POJAZDÓW - tel. 61 44 26 794 lub 61 44 26 731; 
  • PRAWA JAZDY                       - tel. 61 44 26 728 lub 61 44 26 696;
  • ODBIÓR DOW. REJESTR.      - tel. 61 44 26 698;
 • Wydział Infrastruktury Drogowej - tel. 61 44 26 725, 61 44 26 680, 61 44 26 683;
 • Wydział Budownictwa i Architektury - tel. 61 44 26 745, 61 44 26 746, 61 44 26 744; 61 44 26 768;
 • Wydział Leśnictwa i Ochrony Środowiska - tel. 61 44 26 740; 61 44 26 738, 61 44 26 739;
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami - tel. 61 44 26 747, 61 44 26 750, 61 44 26 749;
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - tel. 61 44 26 772;
 • Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel. 61 44 26 779, 61 44 26 780.
                                                                                       
Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków przez Starostę, Wicestarostę i Sekretarza Powiatu odbywa się wyłącznie pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub środkami komunikacji elektronicznej.
Apeluję o odłożenie wizyty osobistej w Starostwie do czasu zniesienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Akapit nr - brak tytułu

Informacja dla osób niepełnosprawnych
Budynek przy ul. Poznańskiej 33 posiada windę zlokalizowaną nieopodal wejścia głównego od ul. Poznańskiej 33. Na parterze budynku znajduję się kancelaria Powiatu, w której w razie potrzeby osoby kompetentne udzielają niezbędnych informacji. Na parterze znajduję się również sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.