Nowy Tomyśl: Wykaszanie traw z poboczy dróg powiatowych Powiatu Nowotomyskiego.
Numer ogłoszenia: 108308 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie, tel. 061 4424955, faks 061 4424955.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykaszanie traw z poboczy dróg powiatowych Powiatu Nowotomyskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest mechaniczne koszenie traw, chwastów, samosiewów na poboczach wskazanych dróg przy średniej szerokości 2,0 m wraz z obkoszeniem punktów stałych tj. znaki drogowe, poręcze, drzewa przydrożne itp. Zakres prac obejmuje drogi powiatowe Powiatu Nowotomyskiego Rejon I - maksymalna powierzchnia 713 000m2 2709P, 2733P, 1731P, 1750P, 2730P, 2731P, 2738P, 2711P, 2739P, 1885P, 2717P, 2742P, 2741P, 2718P, 2716P, 2724P, 1881P, 2723P, 2750P, 2749P, 2743P, 2797P, 2725P, 2724P, 2752P, 2734P. Rejon II - maksymalna powierzchnia 123 500m2 2727P, 2719P, 2744P, 2728P, 2720P, 2753P, 2726P, 2757P, 2746P, 27132P, 2745P Rejon III - maksymalna powierzchnia 386 500m2 2738P, 2739P, 2716P, 2740P, 2715P, 2710P, 2714P, 2722P, 2748P, 2747P, 2754P, 2736P, 2755P, 2708P, 2709P. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian ilości wielkości zamówienia w ramach zawartej umowy. Zakres realizacji uzależnia od wielkości aktualnie posiadanych środków finansowych w budżecie na sfinansowanie zadania w roku 2011r. W przypadku zmniejszenia Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja zamówienia polega na koszeniu poszczególnych odcinków poboczy dróg powiatowych. Pierwsze koszenie należy wykonać w miesiącu czerwiec 2011r., drugie należy wykonać w miesiącu wrześniu. Rozpoczęcie każdego koszenia będzie odbywało się po uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonanie zamówienia polega na mechanicznym koszeniu kosiarkami mechanicznymi traw na poboczach dróg powiatowych oraz kosiarkami ręcznymi obkoszeniu miejsc niedostępnych takich jak: przy drzewach, ogrodzeniach, znakach drogowych , pachołkach, barierach ochronnych, pod barierkami oraz innymi urządzeniami zlokalizowanymi w pasie drogowym. Sprzęt mechaniczny używany do koszenia należy oznakować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego / m.in. wyposażony w lampę błyskową zespoloną, znakami A-14 i C-9/, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powinien spełniać wymogi do wykonywania zadań i być dopuszczony do pracy na drogach publicznych. Sprzęt stosowany do wykonania koszenia powinien być sprawny technicznie, bezpieczny w użytkowaniu zaopatrzony w osłony. Prace powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający powstawanie utrudnień oraz zagrożeń w ruchu drogowym. Wykonawca robót ponosi odpowiedzialność cywilno -prawną za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników dróg wynikające z tytułu prowadzonych robót i bierze całkowitą odpowiedzialność za jego prawidłowe użycie. Zaleca się ubezpieczenie przez Wykonawcę robót na czas ich wykonania. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe użycie sprzętu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na wykonywanym odcinku robót W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi w celu uzyskania optymalnej widoczności oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi. Kolejność wykaszania Wykonawca powinien uzgodnić z osobą upoważnioną przez Zamawiającego - majstrami Obwodów. Majster Obwodu kontroluje zakres i jakość prowadzonych robót w trakcie wykonywania oraz po ich zakończeniu. Wycięcie traw, chwastów w miejscach niedostępnych wykonuje się np. kosiarkami ręcznymi równolegle z głównym koszeniem. Robotnicy obsługujący sprzęt muszą przestrzegać zasad BHP. /Koszenie kosiarką należy wykonywać przy zastosowaniu szczegółowej ostrożności ze względu na możliwość powstania wypadku przez oderwanie się elementu tnącego (noże) i uderzenie w pojazd lub osobę. / W czasie wykonywania robót będzie przeprowadzana ciągła kontrola poprawności koszenia trawy i niszczenia chwastów, w tym w szczególności: - usunięcia wszystkich obcych zanieczyszczeń z miejsca pracy kosiarek, - terminów koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów, Jednostką obmiarową koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym jest 1m² koszenia pasa drogowego. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku A do SIWZ...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.20.00-5, 77.31.41.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowytomysl.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30 64-300 Nowy Tomyśl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 08:50, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Tomyślu ul. Poznańska 30, sekretariat 64-300 Nowy Tomyśl.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie