ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: AO.2110.4.2024Drukuj informację Ogłoszenie numer: AO.2110.4.2024

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Miejsce pracy: budynek Starostwa Powiatowego, Nowy Tomyśl 64-300, ul. Poznańska 33

Wymiar etatu: 2/5 etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: Administarcyjno-Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego

Data udostępnienia: 2024-06-20

Ogłoszono dnia: 2024-06-20

Termin składania dokumentów: 2024-07-01 10:00:00

Nr ogłoszenia: AO.2110.4.2024

Zlecający: Starosta Nowotomyski

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe o profilu prawniczym lub ekonomicznym,
 2. co najmniej pięcioletnia praktyka zawodowa,
 3. obywatelstwo polskie,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. nieposzlakowana opinia.
b. Wymagania dodatkowe:
 1.  znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności z zakresu:
  • ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta,
  • ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej,
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym,
  • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego (w tym znajomość Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu),
 3. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,
 4. rzetelność, odpowiedzialność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 5. komunikatywność,
 6. umiejętność obsługi klienta,
 7. umiejętność pracy pod presją czasu.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa i informacji w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 2. wytyczanie powództw na rzecz konsumentów oraz występowanie za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
 3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 5. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 6. przygotowanie i składanie staroście do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim,
 7. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w odrębnych przepisach.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (2/5 etatu),
 2. praca przed monitorem komputerowym   dostęp do programu prawniczego LEX, internetu oraz  programów komputerowych,
 3. praca w budynku Starostwa Powiatowego, Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 budynek  „D” (parter).
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi ponad 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny (własnoręcznie podpisany),
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia o naborze,
 4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe oraz praktykę zawodową, wymagane do wykonywania oferowanej pracy (kserokopie),
 5. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym,   w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie (kserokopie),
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2024-07-01 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne i list motywacyjny, szczególnie CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U z 2023 r. poz. 1465) oraz ustawąz dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.z 2022r. poz. 530 z późn. zm.).
c. Miejsce:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:   Dotyczy naboru na stanowisko:  Powiatowy Rzecznik Konsumentów w siedzibie Starostwa Powiatowego – Kancelaria Powiatu pokój nr 17 w godzinach pracy urzędu lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, w terminie do dnia 1 lipca 2024r. godz. 10.00 (decyduje data wpływu do Starostwa).
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej, za pośrednictwem podanego przez siebie numeru telefonu kontaktowego,
 2. aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu do Starostwa) oraz oferty, które nie spełnią wymagań formalnych nie będą rozpatrywane,
 3. nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną,
 4. złożone dokumenty będą badane pod względem kompletności i spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych na wskazane stanowisko przez powołaną Komisję,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatnowotomyski.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu,
 6. Starosta zastrzega sobie możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny.

VIII. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Starosta Nowotomyski, z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl, telefon 61 44 26 703, e-mail: sekretariat@powiatnowotomyski.pl.
 2. W Starostwie Powiatowym wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Pani Marlena Galas, z którym można się kontaktować poprzez:
 • pod adresem poczty elektronicznej:iod@powiatnowotomyski.pl;
 • pisemnie na adres siedziby Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, c i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności odpowiednio ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wraz z aktami wykonawczymi lub ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia procedury naboru plus okres, o którym mowa w art. 15 ust. ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z art. 221  Kodeksu pracy jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji; w przypadku niepodania tych danych, przeprowadzenie procesu rekrutacji jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  4. przenoszenia danych osobowych;
  5. otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Janas - Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-20 12:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Klaudia Kałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-20 12:42:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Klaudia Kałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-03 13:40:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony