ˆ

Starosta informuje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-29 11:14:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art 9 ust 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2187, z późn. zm.) informuję, że z urzędu zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - obiektu dawnej organistówki, obecnie domu  mieszkalnego przy ul. Kościelnej 16 w miejscowości Bukowiec gm. Nowy Tomyśl powiat nowotomyski województwo wielkopolskie, zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie nr ewid. 15/2.

STAROSTA NOWOTOMYSKI zawiadamia iż w dniu 11 stycznia 2017r., została wydana Decyzja Nr 1/2017 (znak NR BA.7012.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej oraz w dniu 18 stycznia 2017 r. zostało wydane postanowienie (znak BA. 7012.1.2016) o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-28 09:35:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031 ze zm., dalej ustawa ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

STAROSTA NOWOTOMYSKI
zawiadamia

 
iż w dniu 11 stycznia 2017r., została wydana Decyzja Nr 1/2017 (znak NR BA.7012.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej oraz w dniu 18 stycznia 2017 r. zostało wydane postanowienie (znak BA. 7012.1.2016) o sprostowaniu oczywistej omyłki.
                                                                                           
Linie rozgraniczające teren inwestycji są jednocześnie liniami podziału i obejmują nieruchomości:
 
Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których nastąpi zmiana właściciela.
 
gmina Nowy Tomyśl,
obręb 0001 Boruja Kościelna
ark. 2 dz. nr ewid.       386/1 (386/3, 386/4); 388 (388/1, 388/2, 388/3); 389 (389/1, 389/2); 391 (391/1, 391/2); 390 (390/1, 390/2); 674 (674/1, 674/2); 387, 455/2
  
Nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem powyżej), której właścicielem nie jest jednostka samorządu terytorialnego – z mocy prawa – stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego –  Gminy Nowy Tomyśl  z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym
w odrębnej decyzji.
 
Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
 
Zgodnie z art. 18 ust.1e ustawy ZRID w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ZRID jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
 
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pok. 77 (tel. 0-61 44 26 768), w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy ZRID i art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu, w Urzędzie Miejskim Nowym Tomyślu, a także w prasie lokalnej.

STAROSTA NOWOTOMYSKI zawiadamia iż w dniu 16 listopada 2017r., została wydana Decyzja Nr 7/2017 (znak BA.7012.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 14:27:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031 ze zm., dalej ustawą ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
 
STAROSTA NOWOTOMYSKI
zawiadamia
 
iż w dniu 16 listopada 2017r., została wydana Decyzja Nr 7/2017 (znak  BA.7012.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu
 
Linie rozgraniczające teren inwestycji są jednocześnie liniami podziału .
Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
-  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
-  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których
   nastąpi zmiana właściciela.
 
Województwo wielkopolskie
Powiat nowotomyski
Gmina Nowy Tomyśl,
obręb 0001 Nowy Tomyśl
ark. Nr 1 dz. nr ewid.      104/13, 104/20, 104/26, 106/2, 1836/2, 1836/7, 1836/6, 104/25 (104/33)
 
Nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem powyżej), której właścicielem nie jest jednostka samorządu terytorialnego – z mocy prawa – stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego –  Gminy Nowy Tomyśl z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
Zgodnie z art. 18 ust.1e ustawy ZRID w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ZRID jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
 
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pok. 78 (tel. 0-61 44 26 746) w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.  Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy ZRID i art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, w Urzędzie Miejskim Nowym Tomyślu, a także w prasie lokalnej.

Starosta Nowotomyski zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowy drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-26 11:44:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

STAROSTA NOWOTOMYSKI                                                                                                                 Nowy Tomyśl, 25.10.2017r.
          BA.7012.6.2017                                                                          
OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm., zwanej dalej ustawą)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:
Budowy drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku
od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu”
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
 
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
 -  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 -  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 -  tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku
    których nastąpi zmiana właściciela.
 
Województwo wielkopolskie
Powiat nowotomyski
Gmina Nowy Tomyśl
jednostka ewidencyjna: 301504_3. Nowy Tomyśl
obręb: 0001 Nowy Tomyśl
ark. 1   dz. nr ewid.:    104/13, 104/20, 104/26, 106/2, 1836/2, 1836/7, 1836/6, 104/25 (104/33)
 
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy ZRID, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność  Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu  przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu
  jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach
  internetowych tych gmin i w prasie lokalnej.
  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) – zwanej dalej kpa, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, Wydział Budownictwa i Architektury,  ul. Poznańska 33 Nowy Tomyśl, pok. 78 (tel. 61 44 26 746) oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie do 15 listopada 2017r.
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa
 
 
 
 

STAROSTA NOWOTOMYSKI INFORMUJE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-18 11:55:50

Akapit nr 1 - brak tytułu

STAROSTA NOWOTOMYSKI INFORMUJE,                            
 
iż w dniu 20 maja 2016 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  Prawo o stowarzyszeniach, która między innymi wprowadziła  zmiany, dotyczące stowarzyszeń zwykłych. 
Stowarzyszenia zwykłe działające na dotychczasowych zasadach, zgodnie z art.10 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, obowiązane są w terminie do 20 maja 2018 r.  dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń  zwykłych. Brak takiego wpisu skutkuje bowiem rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.
Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o której mowa powyżej, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.
 
Wobec powyższego w celu dokonania wpisu, stowarzyszenie zwykłe winno przedłożyć: 
1) wniosek.
2) regulamin działalności; określający w szczególności nazwę stowarzyszenia zwykłego, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa,  a także sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.
Stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności tryb jego wyboru, uzupełniania składu oraz jego kompetencje.
3) listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
4) informację zawierającą imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
5) informację zawierającą imiona i nazwiska, adresy zamieszkania oraz numery PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
6) informację  dot. adresu siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji oraz wpis do ewidencji są bezpłatne.
                                                                                             
 

STAROSTA NOWOTOMYSKI zawiadamia iż w dniu 9 października 2017r., została wydana decyzja nr 6/2017 (znak BA.7012.1.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi Łomnica - Przychodzko.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-11 14:54:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031 ze zm., dalej ustawą ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
 
STAROSTA NOWOTOMYSKI
zawiadamia
 
iż w dniu 9 października 2017r., została wydana decyzja nr 6/2017 (znak  BA.7012.1.2017)  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi Łomnica - Przychodzko.
 
Linie rozgraniczające teren inwestycji są jednocześnie liniami podziału.
Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
-  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
-  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których
   nastąpi zmiana właściciela.
 
gmina Zbąszyń obszar wiejski
obręb 0009   Przychodzko
ark.  nr 3  dz. nr ewid.       634 (634/1, 634/2, 634/3), 643 (643/1, 643/2, 643/3),  642 (642/1, 642/2,
                                             642/3)  
obręb  0003 Łomnica
ark. nr 4   dz. nr ewid.       715  (715/1, 715/2, 715/3)                                       
ark. nr 3  dz. nr ewid.        706  (706/1, 706/2, 706/3)
 
Nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem powyżej), której właścicielem nie jest jednostka samorządu terytorialnego – z mocy prawa – stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego –  Gminy Zbąszyń z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy ZRID w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ZRID jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
 
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pok. 77 (tel. 061 4426768), w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy ZRID i art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu, a także w prasie lokalnej.

STAROSTA NOWOTOMYSKI zawiadamia iż w dniu 7 września 2017r., została wydana decyzja nr 5/2017 (znak BA.7012.5.2017) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dojazdu do ul. Sportowej od strony drogi wojewódzkiej nr 302 (ul. Przysiółki) w Zbąszyniu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-08 14:55:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031 ze zm., dalej ustawą ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257)
 
STAROSTA NOWOTOMYSKI
zawiadamia
iż w dniu 7 września 2017r., została wydana decyzja nr 5/2017 (znak  BA.7012.5.2017)  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie dojazdu do ul. Sportowej od strony drogi wojewódzkiej nr 302 (ul. Przysiółki) w Zbąszyniu.
 
Linie rozgraniczające teren inwestycji są jednocześnie liniami podziału .
Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
-  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
-  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których
   nastąpi zmiana właściciela.
 
obręb 0001 Zbąszyń, jednostka ewid. 301506_4 Zbąszyń
 
ark. nr 1 dz. nr ewid.       827/3, 826/3, 822,  841 (841/1, 841/2), 840 (840/1, 840/2),  835  (835/1,  
                                           835/2), 816.
 
Nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem powyżej), której właścicielem nie jest jednostka samorządu terytorialnego – z mocy prawa – stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego –  Gminy Zbąszyń z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy ZRID w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ZRID jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
 
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pok. 77 (tel. 061 4426768), w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy ZRID i art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, w Urzędzie Miejskim w Zbąszyniu, a także w prasie lokalnej.

STAROSTA NOWOTOMYSKI zawiadamia iż w dniu 10 stycznia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Zbąszyń, ul por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń, postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla: „ budowy drogi Łomnica – Przychodzko”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-18 07:34:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE z dnia  16 sierpnia 2017 r.
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( tekst jednolity Dz.U.   z 2015r, poz. 2031 ze zm., dalej ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1257)  
 
STAROSTA NOWOTOMYSKI
zawiadamia
iż w dniu 10 stycznia 2017 r. zostało wszczęte na wniosek 
Gminy Zbąszyń, ul por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń,
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla:
 „ budowy  drogi Łomnica – Przychodzko”
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
ww. inwestycja wymaga przejęcia nieruchomości lub ich części, w związku z czym sporządzono mapy
z projektami podziału nieruchomości przeznaczonych na ten cel. Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
 -  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
 -  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
 -  tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku
    których nastąpi zmiana właściciela.
 
 gmina Zbąszyń
 obręb 0009   Przychodzko
ark.  Nr 3  dz. nr ewid.                  634 ( 634/1,634/2, 634/3), 643 ( 643/1, 643/2, 643/3),  642  ( 642/1, 642/2,
                                             642/3 )  
 obręb  0003  Łomnica
ark. Nr 4   dz. nr ewid.       715 ( 715/1, 715/2, 715/3)                                        
 ark. Nr 3  dz. nr ewid.       705 ( 705/1, 705/2, 705/3)
 
Jednocześnie informuję, iż:
  1. Zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy ZRID z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania
    w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana
    z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
  2. Doręczenie niniejszego zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
  3. W toku postępowania strony oraz  ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Starostę Nowotomyskiego o każdej zmianie swojego adresu.
  4. Strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym Wydział Budownictwa i Architektury  ul. Poznańska 33 Nowy Tomyśl pok. 76 (61 44 26 767) oraz składać ewentualne wnioski i zastrzeżenia  w terminie do 5 września 2017r.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyla informację: Justuna Bugaj Data wytworzenia informacji: 2017-08-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Justyna Bugaj Data wprowadzenia do BIP 2017-08-18 07:34:41
Wprowadził informację do BIP: Leszek Gruszkiewicz Data udostępnienia informacji: 2017-08-18 07:34:50
Osoba, która zmieniła informację: Leszek Gruszkiewicz Data ostatniej zmiany: 2017-08-18 07:35:54
Artykuł był wyświetlony: 879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Powiat Nowotomyski OGŁASZA PRZETARG na sprzedaż - Autobus marki Mercedes-Benz Sprinter 318CDI

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-14 08:52:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Powiat Nowotomyski OGŁASZA PRZETARG
 
1.    Nazwa i siedziba sprzedającego: Powiat Nowotomyski
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
2.    Przedmiotem sprzedaży jest:

Autobus marki
Mercedes-Benz Sprinter 318CDI
 
o nr rej. PNT 02900 rok produkcji 2004, nr identyfikacyjny (VIN) WDB9036631R700967, ubezpieczeni OC ważne do 31.07.2018 roku. Stan silnika w dniu ogłoszenia przetargu: 192563 km. diesel pojemność silnika 2148 cm3, liczba miejsc siedzących 15.
3.    Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany składnik majątku: autobus będący przedmiotem sprzedaży znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica, ul. E.Sczanieckiej.
Oględzin można dokonywać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj. 07:30-15:30 po uprzednim umówieniu się.
OSOBA DO KONTAKTU:
Pan Marek Zawarty tel. 61-44-26-789
Pan Arkadiusz Klorek tel. 61-44-26-792
Pani Marlena Galas tel. 61-44-26-705
Cena wywoławcza netto w wysokości 26.100,00 zł. powiększona o należny podatek VAT 23%.
Wadium 522,00 zł.
Termin wpłaty wadium ustala się na dzień 25.08.2017r.
Spełnieniem wymogu wpłaty wadium jest wpłata na konto 54 1020 4144 0000 6102 0007 2058 we wskazanym terminie.
4.    Miejsce i termin złożenia ofert:
Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 28.08.2017r. godz.15:30 do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, budynek A – kancelaria (Biuro Obsługi Mieszkańców) w godz. Pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu. Oferta jest ważna do 21 dni, od wyznaczonego terminu do składania ofert.
Otwarcie ofert dokona Komisja w dniu 29.08.2017r. o godz.9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu przy u. Poznańskiej 33, pok. Nr 11.

Oferta powinna zawierać:
1.    Oświadczenie, że nabywca zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu, nie wnosi zastrzeżeń i przyjmuje warunki ogłoszenia przetargu i zobowiązuje się do podpisania umowy w przypadku jego wygranej.
2.    Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg od zwarcia umowy kupna-sprzedaży
3.     Uczestnicy, którzy nie wygrają przetargu, otrzymują zwrot wadium w terminie 2 dni roboczych po przeprowadzeniu przetargu.
4.    Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia w ciągu 10 dni od zakończenia przetargu.
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
 

Ustalenie i wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi gminnej na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (działka nr 1281/2 w Nowym Tomyślu) - sprawa nr GN.683.1.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-08-04 10:09:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustalenie i wypłata odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi gminnej na podstawie decyzji Starosty Nowotomyskiego nr 2/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (działka nr 1281/2 w Nowym Tomyślu) - sprawa nr GN.683.1.2017.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu