ˆ

Starosta informuje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Starosta Nowotomyski zawiadamia że w dniu 06 kwietnia 2018r., została wydana Decyzja Nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-12 12:52:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Starosta Nowotomyski zawiadamia że w dniu 06 kwietnia 2018r., została wydana Decyzja Nr 2/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie”

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.7821.16.2017.4

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-04 12:57:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego Nr IR-III.7821.16.2017.4

Starosta zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu. Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 12:34:10

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
    Starosta Nowotomyski na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm., zwanej dalej ustawą ZRID)
 
zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy Wypoczynkowej w Nowym Tomyślu.
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
 
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
 -  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 -  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 -  tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których nastąpi zmiana właściciela.
 
Województwo wielkopolskie
Powiat nowotomyski
Gmina Nowy Tomyśl

jednostka ewidencyjna: 301504_4 Nowy Tomyśl
obręb: 0001 Nowy Tomyśl

dz. nr ewid.: 1358/1, 1359/2 (1359/6, 1359/7), 1370/6, 1398/1, 1398/2, 1400/1, 1400/2 (1400/4, 1400/5), 1400/3 (1400/6, 1400/7), 1405/1, 1405/2, 1405/4, 1405/6, 1405/8, 1405/9, 1406/1 (1406/3, 1406/4), 1406/2, 1617, 1858/23, 1871/5.
 
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy ZRID, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) – zwanej dalej kpa, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, Wydział Budownictwa i Architektury,  ul. Poznańska 33 Nowy Tomyśl, pok. 44 (tel. 61 44 26 768) oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 25 kwietnia 2018 r.
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.
 

Starosta zawiadamia iż w dniu 26 marca 2018 r., została wydana decyzja nr 1/2018 (znak BA.7012.1.2018) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Wytomyślu.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-29 12:28:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
    Starosta Nowotomyski na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm., zwanej dalej ustawą ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257)
 
zawiadamia
 
iż w dniu 26 marca 2018 r., została wydana decyzja nr 1/2018 (znak  BA.7012.1.2018)  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Wytomyślu.
 
Linie rozgraniczające teren inwestycji są jednocześnie liniami podziału .
Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
-  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
-  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których
   nastąpi zmiana właściciela.
 
Województwo wielkopolskie
Powiat Nowotomyski
Gmina Nowy Tomyśl

Jednostka ewidencyjna: 301504_5 Nowy Tomyśl obszar wiejski
Obręb: 0018 Wytomyśl, dz. nr ewid. 389/1, 390/14, 406/4, 411/1, 5334/2 (5334/7, 5334/8), 429/1, 477
 
Nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem powyżej), której właścicielem nie jest jednostka samorządu terytorialnego – z mocy prawa – stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego –  Gminy Nowy Tomyśl z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ustawy ZRID w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ZRID jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pok. 44 (tel. 061 4426768), w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy ZRID i art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu, a także w prasie lokalnej.
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-13 12:23:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
            Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.,
poz. 1496, zwanej dalej ustawą ZRID)
zawiadamiam,
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:
 
Budowa ulicy Sątopskiej w Glinnie”
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
 
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
 -  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 -  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 - tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji,
     w przypadku których nastąpi zmiana właściciela.
 
Województwo wielkopolskie
Powiat nowotomyski
Gmina Nowy Tomyśl
jednostka ewidencyjna: 301504_5. Nowy Tomyśl
obręb: 0006 Glinno, 0010 Paproć
obręb Glinno  dz. nr ewid.: 754, 770/11, 755/1, 844, 756/5, 761, 772/12, 762/25, 772/10, 843/1, 843/2,
757/1 (757/13, 757/14), 758 (758/1, 758/2), 772/9 (772/64, 772/65), 772/39 (772/62, 772/63), 764 (764/1, 764/2), 776 (776/1, 776/2), 777/10 (777/23, 777/24), 767/5 (767/21, 767/22), 768 (768/1, 768/2), 797/1 (797/6, 797/7),
obręb Paproć dz.nr ewid. 61 (61/2, 61/3), 62 (62/1, 62/2)
 
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy ZRID, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości  stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem  o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu  w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy,  właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej.
  Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) – zwanej dalej kpa, zawiadomienie poprzez  obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, Wydział Budownictwa i Architektury,  ul. Poznańska 33 Nowy Tomyśl, pok. 44 (tel. 61 44 26 744) oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie do 30 marca 2018r.
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa
 
 

Ustalenie i wypłata odszkodowania za działkę nr 841/1 położoną w Zbąszyniu (decyzja Starosty Nowotomyskiego nr 5/2017 z dnia 07.09.2017r.) - sprawa GN.683.8.6.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-23 13:12:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustalenie i wypłata odszkodowania za działkę nr 841/1 położoną w Zbąszyniu (decyzja Starosty Nowotomyskiego nr 5/2017 z dnia 07.09.2017r.) - sprawa GN.683.8.6.2017

Zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „budowa drogi gminnej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Wytomyślu”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-13 14:57:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
            Starosta Nowotomyski na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2031 ze zm., zwanej dalej ustawą ZRID)
 
zawiadamia
 
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.:
    „budowa drogi gminnej w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w Wytomyślu”.
 
Oznaczenie nieruchomości lub ich części objętych wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
 
W wykazach zastosowano następujące oznaczenia:
 -  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi;
 -  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale;
 -  tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których nastąpi zmiana właściciela.
 
Województwo wielkopolskie
Powiat nowotomyski
Gmina Nowy Tomyśl
jednostka ewidencyjna: 301504_3 Nowy Tomyśl
obręb: 0018 Wytomyśl
dz. nr ewid.: 389/1, 390/14, 406/4, 411/1, 5334/2 (5334/7), 429/1, 477
 
Jednocześnie informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy ZRID, z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
- zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257) – zwanej dalej kpa, zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia;
- strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, Wydział Budownictwa i Architektury,  ul. Poznańska 33 Nowy Tomyśl, pok. 44 (tel. 61 44 26 768) oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia w terminie do dnia 5 marca 2018 r.
- niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 kpa.
 

Informacja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-29 11:14:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Stosownie do art 9 ust 3b ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 2187, z późn. zm.) informuję, że z urzędu zostało wszczęte i jest prowadzone postępowanie administracyjne w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Poznaniu w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków - obiektu dawnej organistówki, obecnie domu  mieszkalnego przy ul. Kościelnej 16 w miejscowości Bukowiec gm. Nowy Tomyśl powiat nowotomyski województwo wielkopolskie, zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie nr ewid. 15/2.

STAROSTA NOWOTOMYSKI zawiadamia iż w dniu 11 stycznia 2017r., została wydana Decyzja Nr 1/2017 (znak NR BA.7012.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej oraz w dniu 18 stycznia 2017 r. zostało wydane postanowienie (znak BA. 7012.1.2016) o sprostowaniu oczywistej omyłki.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-28 09:35:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031 ze zm., dalej ustawa ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.)

STAROSTA NOWOTOMYSKI
zawiadamia

 
iż w dniu 11 stycznia 2017r., została wydana Decyzja Nr 1/2017 (znak NR BA.7012.1.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie jezdni i chodników na placu Kościelnym w Borui Kościelnej oraz w dniu 18 stycznia 2017 r. zostało wydane postanowienie (znak BA. 7012.1.2016) o sprostowaniu oczywistej omyłki.
                                                                                           
Linie rozgraniczające teren inwestycji są jednocześnie liniami podziału i obejmują nieruchomości:
 
Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
- w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których nastąpi zmiana właściciela.
 
gmina Nowy Tomyśl,
obręb 0001 Boruja Kościelna
ark. 2 dz. nr ewid.       386/1 (386/3, 386/4); 388 (388/1, 388/2, 388/3); 389 (389/1, 389/2); 391 (391/1, 391/2); 390 (390/1, 390/2); 674 (674/1, 674/2); 387, 455/2
  
Nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem powyżej), której właścicielem nie jest jednostka samorządu terytorialnego – z mocy prawa – stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego –  Gminy Nowy Tomyśl  z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym
w odrębnej decyzji.
 
Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
 
Zgodnie z art. 18 ust.1e ustawy ZRID w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż
w terminie 30 dni
od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
 
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ZRID jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
 
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pok. 77 (tel. 0-61 44 26 768), w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
 
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy ZRID i art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym
w Nowym Tomyślu, w Urzędzie Miejskim Nowym Tomyślu, a także w prasie lokalnej.

STAROSTA NOWOTOMYSKI zawiadamia iż w dniu 16 listopada 2017r., została wydana Decyzja Nr 7/2017 (znak BA.7012.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-16 14:27:20

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 2031 ze zm., dalej ustawą ZRID) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)
 
STAROSTA NOWOTOMYSKI
zawiadamia
 
iż w dniu 16 listopada 2017r., została wydana Decyzja Nr 7/2017 (znak  BA.7012.6.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum do ulicy Wiatrakowej w Nowym Tomyślu
 
Linie rozgraniczające teren inwestycji są jednocześnie liniami podziału .
Wykaz nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi oraz ich podział przedstawiono poniżej.
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
-  przed nawiasem podano nr działki ulegającej podziałowi
-  w nawiasie podano nr działek powstałych po podziale
- tłustym drukiem zaznaczono numery działek lub ich części niezbędne dla realizacji inwestycji, w przypadku których
   nastąpi zmiana właściciela.
 
Województwo wielkopolskie
Powiat nowotomyski
Gmina Nowy Tomyśl,
obręb 0001 Nowy Tomyśl
ark. Nr 1 dz. nr ewid.      104/13, 104/20, 104/26, 106/2, 1836/2, 1836/7, 1836/6, 104/25 (104/33)
 
Nieruchomości powstałe wskutek podziału nieruchomości (oznaczone tłustym drukiem powyżej), której właścicielem nie jest jednostka samorządu terytorialnego – z mocy prawa – stają się własnością jednostki samorządu terytorialnego –  Gminy Nowy Tomyśl z dniem, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji.
Wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
Zgodnie z art. 18 ust.1e ustawy ZRID w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lub w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy ZRID jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.
 
Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, pok. 78 (tel. 0-61 44 26 746) w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu  za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu.  Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy ZRID i art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, w Urzędzie Miejskim Nowym Tomyślu, a także w prasie lokalnej.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu