ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: III/12/2024Drukuj informacjęAkt prawny: III/12/2024

Szczegóły informacji

III/12/2024

Rodzaj: Uchwała

Status: Akt jednorazowy

Sesja: III/2024

Kadencja: VII kadencja 2024-2029

Data podjęcia/podpisania: 2024-05-27

Data wejścia w życie: 2024-05-27

Tytuł aktu:

Uchwała Rady Powiatu Nowotomyskiego nr III/12/2024 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

Na podstawie:

rt. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Treść:

UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 27 maja 2024 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024
 
Na podstawie art. 12 pkt 5 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu dochodów budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 139.916.821,50 zł, z tego:
 
1) dochody bieżące w kwocie 116.654.983,19 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 23.261.838,31 zł.
 
2. Zmienia się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
 
§ 2. 1. Zmienia się budżet Powiatu w zakresie planu wydatków budżetowych na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu po zmianie wynoszą 150.034.720,62 zł, z tego:
 
1) wydatki bieżące w kwocie 119.148.572,94 zł , obejmujące między innymi:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 81.560.359,77 zł,
b) dotacje 8.255.925,96 zł,
c) wydatki na obsługę długu 2.445.812,66 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 30.886.147,68 zł.
 
2. Zmienia się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
 
3. Zmienia się plan wydatków inwestycyjnych Powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
§ 3. Zmienia się wysokość deficytu budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, którego stan po zmianie wynosi 10.117.899,12 zł.
 
§ 4. Zmienia się § 7 uchwały budżetowej nadając mu brzmienie:
 
„§ 7. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 14.514.460,00 zł i przeznacza się na:
1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.396.560,88 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.117.899,12 zł
(w tym 6.514.460,00 zł wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy)”,
 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 
§ 5. Stosownie do postanowień § 9 uchwały budżetowej, zmniejsza się rezerwę na zadania oświatowe o kwotę 3.000,00 zł, której stan po zmianie wynosi 97.000,00 zł.
 
§ 6. Stosownie do § 10 uchwały budżetowej zmienia się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu powiatu na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
 
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Nowotomyskiego


Renata Gruszka
 
 

UZASADNIENIE
do uchwały nr III/12/2024
Rady Powiatu Nowotomyskiego

z dnia 27 maja 2024 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024

W celu dostosowania do potrzeb wynikających z realizacji budżetu dokonuje się zmian w planach budżetowych:

- Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu,

- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9 maja 2024 roku zawiadamiającym, że decyzją Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2024 roku nr MF/FS5.4143.3.29.2024.MF.938 zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 801, rozdział 80115, § 2130 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 801, rozdział 80115 o kwoty w wysokości ogółem 12.000,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9 maja 2024 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 314/24 z dnia 8 maja 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85205, § 2110 o kwotę ogółem 10.000,00 zł , z czego 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno – terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową – dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85205 o kwoty w wysokości ogółem 10.000,00 zł.

W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.130.2024.2 z dnia 10 maja 2024 roku informującym, iż na podstawie Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 315/24 z dnia 9 maja 2024 roku zwiększony został plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852, rozdział 85203, § 2110 o kwotę 3.911,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie bieżącej działalności ŚDS w Nowym Tomyślu zgodnie z art. 51 c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – dokonuje się zwiększenia w planach dochodów i wydatków budżetowych w dziale 852, rozdział 85203 o kwoty ogółem 3.911,00 zł.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetowych w dziale 600, rozdział 60014 o kwotę ogółem 270.000,00 zł, z czego kwotę 200.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków w § 4270 oraz kwotę 70.000,00 zł przeznaczając na zwiększenie planu wydatków w § 4300.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu dokonuje się przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami w dziale 852, rozdział 85220, w dziale 853, rozdział 85324, w dziale 855, rozdział 85508.

Na wniosek Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu dokonuje się zmniejszenia rezerwy oświatowej w dziale 801, rozdział 80195 o kwotę 3.000,00 zł – z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań realizowanych w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” przez Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance.

Wprowadza się do budżetu Powiatu Nowotomyskiego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 1.483.000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Nowotomyskiego.

W związku z uwagą poczynioną w Uchwale Nr SO-11/0954/269/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2024 roku dokonuje się przesunięcia środków finansowych w dziale 600, rozdział 60003 w wysokości 24.767,00 zł z § 6300 na § 6650.

Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych dla Powiatu Nowotomyskiego na rok 2024 polegających na:

- dodaniu nowego zadania:
-- „Modernizacja bloku operacyjnego Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu” i przeznaczeniu na jego realizację kwoty 513.000,00 zł,

- zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań:
-- „Rozbudowa i przebudowa budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Tomyślu” o kwotę 600.000,00 zł,

- „Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance” o kwotę 100.000,00 zł.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Skarbnik Powiatu - Barbara Golon
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-31 13:51:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Dakowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-31 14:33:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Dakowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-31 14:33:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony