ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (RI-20)Drukuj informacjęSprawa: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (RI-20)

Szczegóły informacji

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (RI-20)

Wydział: Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono dnia: 2021-03-11 11:36:09

Termin załatwienia

Maksymalnie 90 dni od dnia złożenia wniosku. Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Wnioskodawcy, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl Wydział Budownictwa i Architektury
Złożenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) lub pokój 17 - Kancelaria Starostwa
Wszelkie informacje w sprawach związanych z wnioskiem o ZRID pod nr telefonu:
 • 61 44 26 745,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 743.
Odbiór dokumentów: Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z załącznikami tut. organ wysyła do Inwestora lub pełnomocnika listem poleconym za dowodem doręczenia, bądź Inwestor odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej w tut. wydziale. Wszelkie informacje w sprawach związanych z odbiorem dokumentacji można uzyskać pod nr telefonu:
 • 61 44 26 761,
 • 61 44 26 746,
 • 61 44 26 768,
 • 61 44 26 744,
 • 61 44 26 743.

Sposób załatwienia

Starosta Nowotomyski wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyłącznie dla dróg publicznych powiatowych i gminnych, po dokonaniu weryfikacji złożonych dokumentów w celu stwierdzenia czy wniosek spełnia przesłanki określone w aktach prawnych. W przypadku braków wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.
Kompletny wniosek stanowi podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji, poprzez wysłanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej.
Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
W dalszej kolejności, przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, organ sprawdza:
 1. zgodność projektu budowlanego z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art.71 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 2.  zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, a także zaświadczenia, o którym mowa w art.12 ust.7;
 4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art.20 ust.2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art.12 ust. 7.
W razie stwierdzenia naruszeń, w zakresie określonym powyżej, organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.
W przypadku usunięcia ewentualnych nieprawidłowości, organ zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, poprzez wysłanie zawiadomienia wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, oraz poprzez zawiadomienie pozostałych strony w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej doręczona zostaje wnioskodawcy.
O wydaniu powyższej decyzji dotychczasowi właściciele lub użytkownicy wieczyści zostają powiadomieni w drodze zawiadomienia wysłanego na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. Ponadto, pozostałe strony zostają powiadomione o jej wydaniu w drodze obwieszczeń, w starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.
Ostateczna decyzja stanowi podstawę do ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości. Ponadto, przekazuje się jeden egzemplarz decyzji do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zawiadamia się właściwy sąd rejonowy (wydział ksiąg wieczystych) o konieczności wpisu ostrzeżenia w księdze wieczystej o zmianie właściciela, a także zawiadamia się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyślu w celu aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków

Wymagane Dokumenty

Wniosek na drukach określonych przepisem prawa podpisany przez Inwestora /ów/ lub osobę upoważnioną przez Inwestora (wzór własny do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie). Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z dokumentem potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
 
Do wniosku należy załączyć w szczególności:
 1. opinie Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Zarządu Powiatu Nowotomyskiego oraz właściwego wójta/burmistrza gminy
 2. mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu – 4 egz.;
 3. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 4. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami – 4 egz.;
 5. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 6. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane aktualnym na dzień opracowania projektu;
 7. pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli jest ono wymagane;
 8. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 9. opinie:
  1. ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  2. dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
  3. właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
  4. dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
  5. dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  6. powiatowego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  7. właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
  8. innych organów wymaganych przepisami szczególnymi – w tym opinia Wojskowej Komendy Transportu w Poznaniu w zakresie potrzeb obronności państwa;
 10. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne, w tym m.in.:
  1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, jeśli jest wymagana, na podstawie art.71 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,
  2. pozwolenie wodnoprawne, jeżeli jest wymagane, zgodnie z art.122 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne,
  3. w przypadku prowadzenia robót budowlanych przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydane przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 11. upoważnienie dla osoby działającej w imieniu zarządcy drogi.
 12. inne dokumenty (np. szczegółowe zestawienie nieruchomości objętych wnioskiem)

Opłaty

Wniosek z załącznikami zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia stron o jej wydaniu za pośrednictwem Starosty Nowotomyskiego.
Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie/obwieszczenie o wydaniu przedmiotowej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej właściwego urzędu gminy oraz w prasie lokalnej.

Uwagi

Starosta Nowotomyski wydaje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zwana dalej: ZRID) wyłącznie dla dróg publicznych powiatowych i gminnych.
Decyzja ZRID służy m.in. pozyskaniu gruntów pod inwestycję drogową, a jednym z jej integralnych elementów jest podział nieruchomości lub wskazanie gruntów, które na mocy tej decyzji stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zatem, decyzja ZRID nie powinna dotyczyć robót budowlanych, które obejmują teren dotychczasowego pasa drogowego, stanowiący – zgodnie z kategorią drogi – odpowiednio własność właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
Decyzja ZRID dotyczy budowy nowej drogi, tj. wykonania połączenia drogowego między określonymi miejscowościami, a także jej odbudowy i rozbudowy.
Jeżeli inwestycja drogowa wychodzi poza granice dotychczasowego pasa drogowego i/lub kiedy wymaga przejęcia własności nieruchomości, jest to rozbudowa drogi, która w myśl przepisów ustawy o drogach publicznych oraz ustawy Prawo budowlane jest traktowana jako budowa drogi. W takich przypadkach właściwe jest uzyskanie przez inwestora decyzji ZRID.
Postępowanie zmierzające do wydania decyzji ZRID ma charakter wnioskowy, tj. organ związany jest przedmiotem wniosku i nie ma uprawnień do jego korygowania bądź narzucania kształtu przyjętych rozwiązań. Organ ma jedynie obowiązek dokonania oceny, czy wnioskowana inwestycja nie pozostaje w sprzeczności z prawem powszechnie obowiązującym, a następnie obowiązek wydania decyzji ZRID lub ewentualnie decyzji odmawiającej takiego zezwolenia.
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur przygotowania i realizacji inwestycji drogowych. Uproszczenie to następuje poprzez wyłączenie stosowania niektórych ustaw. Ustawa ta stanowi szczególny akt prawny możliwy do zastosowania, ilekroć inwestor drogi publicznej zdecyduje się na uzyskanie stosowanych rozstrzygnięć zmierzających do zrealizowania drogi publicznej właśnie na podstawie tej ustawy z wszystkimi skutkami prawnymi z niej wynikającymi. Oznacza to, że nie jest jedynym aktem prawnym określającym zasady i warunki uzyskiwania rozstrzygnięć administracyjnych zmierzających do budowy dróg publicznych, lecz stanowi dodatkowy instrument prawny uzyskiwania takich rozstrzygnięć, o ile w danej sytuacji okaże się najbardziej optymalnym sposobem na wybudowanie drogi

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Benigna Dziudziel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-11 11:32:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-11 11:36:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-11 11:36:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1372 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony