ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatu Nowotomyskiego
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zawiadomienia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków finansowych w wysokości 45,000 zł na dotację dla spółek wodnych i drenowskich w 2023r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia poprzez publiczne obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim, w którym sprostowano omyłkę pisarską w decyzji z dnia 11.03.2021 r. znak: PO.ZUZ.4210.329m.2020.ED/KC  zmienionej postanowieniem z dnia 15.09.2021 r. znak: PO.ZUZ.1.42.10.329m.2020.ED/KC - udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w zakresie : wykonania drenów, wykonania rowów odwadniających drogę, przebudowę rowów odwadniających drogę , likwidację rowów odwadniających drogę, przebudowę rowów należących do urządzeń melioracji wodnych; prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące: obiektu mostowego, rurociągu, przewodów w rurociągach osłonowych i przepustów.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 09.02.2022 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.489.2021.KH udzielającej osobie fizycznej pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego - odcinka rowu, położonego na terenie działek o nr ewid. 337/26, 337/27, 337/28, 337/33, 337/29, 337/30, 337/35 obręb: Boruja Kościelna, gmina Nowy Tomyśl, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie, w celu możliwości
zagospodarowania nieruchomości zabudową mieszkaniową wraz z infrastrukturą techniczną.

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Nowotomyskiego środków finansowych w wys. 40.000,00 zł na dotacje dla spółek wodnych w 2022 roku.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie wielkopolskim o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność rolniczą, na: wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej na działce nr ewid. 1467/2 obręb Bolewice, gm. Miedzichowo,  usługę wodną obejmujące pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód obejmujące korzystanie z wód do nawadniania upraw rolnych a także potrzeby działalności rolniczej oraz wykonanie urządzenia melioracji wodnej - systemu nawodnienia ciśnieniowego

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 49 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 401 ust. 4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o

ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI POPRZEZ PUBLICZNE OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wydaniu decyzji z dnia 01.10.2021 r. znak: PO.ZUZ.1.4210.280.2021.AK, na rzecz Operatora Gazociągów Przemysłowych Gaz-System S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, pozwoleń wodnoprawnych, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.,,Przebudowa gazociągu Grodzisk - Skwierzyna DN500 w sąsiedztwie Węzła Przemysłowego Lwówek",

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania poprzez publiczne obwieszczenie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Nowego Tomyśla w osobie pełnomocnika pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych i likwidację urządzeń wodnych w  Gminie Nowy Tomyśl.

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji z budżetu Województwa Wielkopolskiego

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o zabezpieczeniu w budżecie Powiatu Nowotomyskiego kwoty w wys. 35.000, 00 zł na dotacje dla spółek wodnych i drenarskich działających na terenie powiatu nowotomyskiego.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania poprzez publiczne obwieszczenie w sprawie udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzeń wodnych i likwidację urządzeń wodnych w m. Glinno  dla Gminy Nowy Tomyśl , przez PGW WP Zarząd Zlewni w Gorzowie Wlkp.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o., ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z istniejącego komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nowy Tomyśl przy ul. Śniadeckich oraz w miejscowości Glinno, na okres 30 lat.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania poprzez publiczne obwieszczenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu ZIewni Wód PoIskich w Gorzowie WieIkopoIskim zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o., ul. Targowa 8, 64-300 Nowy Tomyśl, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z komunalnego ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nowy Tomyśl przy ul. Śniadeckich oraz w miejscowości Glinno, tj. decyzji Starosty
Nowotomyskiego nr RŚ.6223-22/10 z dnia 28.12.2010 r. zmienionej decyzją Starosty Nowotomyskiego nr RŚ.6341.10.2014 z dnia 28.03.2014 r. oraz zmienionej decyzją Starosty Nowotomyskiego RŚ.6341.95.2016 z dnia 23.01.2017 r.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia, o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzeń wodnych, szczególne korzystanie z wód.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji poprzez publiczne obwieszczenie.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskim zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 20.09.2019 r. znak: PO.ZUZ.1.421.369.2018.jD na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na ęykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów z kanalizacji deszczowej i rowów ziemnych oraz na przebudowę urządzeń wodnych tj. istniejących rowów polegającą na przegłębieniu dna, przesunięciu koryt, likwidacji fragmentów rowów, likwidacji przepustów pod zjazdami, likwidacji przepustów pod drogą wojewódzką nr 305, w ramach zadania pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku Boruja Kościelna - Boruja Nowa - granica gminy Nowy Tomyśl".

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania poprzez publiczne obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego;

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 28 stycznia 2016 r.                          
 
 
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji 
 
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r.  w sprawie  trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań  Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2016r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 10.000,00 zł (dziesięćtysięcyzłotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2016r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 25 lutego 2015r.
 
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji
 
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2015r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 25.000,00 zł (dwadzieściapięćtysięcyzłotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2015r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nowy Tomyśl, dnia 25 stycznia 2013r.
Zawiadomienie o możliwości uzyskania dotacji
Realizując zapis § 3 uchwały Nr XV/122/2012 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Nowotomyskiego spółkom wodnym, sposobu rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Zarząd Powiatu Nowotomyskiego informuje, że w 2013r. w budżecie Powiatu Nowotomyskiego została zabezpieczona kwota 20.000,00 zł (dwadzieściatysięcyzłotych 00/100) na dofinansowanie robót melioracyjnych realizowanych w 2013r. przez spółki wodne (w tym drenarskie) z terenu powiatu nowotomyskiego.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA
 
Na podstawie art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 ze zmianami) Starosta Nowotomyski informuje o wszczęciu z dniem 30 kwietnia 2012r. na wniosek: Nordzucker Polska S.A. ul. 5 Stycznia 54, 64 – 330 Opalenica postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla cukrowni w Opalenicy udzielonego decyzją
RŚ. 7644-1/2005 zmienionego decyzją RŚ.7644-2/2007 w zakresie zmiany w sposobie funkcjonowania instalacji:

• do produkcji cukru, której zdolność produkcyjna w okresie kampanii wynosi 1280 ton cukru/dobę,
• do spalania paliw o łącznej mocy 52 MW,
• do produkcji wapna palonego i CO2, której zdolność produkcyjna wynosi 125 tCaO/dobę

W związku prowadzonym postępowaniem z udziałem społeczeństwa możliwe jest zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składanie uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.
Z zebraną dokumentacją można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl pok. 58
Uwagi i wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu, (kancelaria ogólna).
 

Uchwała Nr 4403/2010 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 9 września 2010 roku w sprawie: zaopiniowania projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2015"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-29 13:29:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-29 13:31:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-29 15:31:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4306 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Starosta Nowotomyski zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami do roku 2011” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz o możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów i składania uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 33, pokój nr 58 ( I p.) w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-26 14:28:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-26 14:38:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-26 16:38:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<br><br><br>ZAWIADOMIENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 39 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Starosta Nowotomyski zawiadamia o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji „Programu Ochrony środowiska dla Powiatu Nowotomyskiego do roku 2011” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” oraz o możliwości zapoznania się z projektami w/w dokumentów i składania uwag i wniosków.
Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnej w ciągu 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości powyższej informacji w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Poznańskiej 33, pokój nr 58 ( I p.) w godzinach urzędowania.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Gruszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-26 14:17:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Leszek Gruszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-26 14:26:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Leszek Gruszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-26 16:26:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4321 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »